<- voltar
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /usr/home/concellopalasderei/www/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 13.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /usr/home/concellopalasderei/www/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.

Ordenanzas Fiscais


ORDENANZA FISCAL N° 4 REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS DE AUTO TAXI E DEMAIS VEHÍCULOS DE ALUGUER

Artigo 5°.- Cota tributaria. A cota tributaria se determinará por unha cantidade fixa de acordo coa seguinte tarifa:
a) Concesión e expedición de licencias de auto taxis e rexistro de licenzas:
Por cada licenza:
1. Da clase A "Autotaxis", 35,29 €
2. Da clase B "auto turismo", 35,29 €
3. Da clase C "especiais ou de abono", 35,29 €
b) Substitución de vehículos:
Por cada Licenza:
1. Da clase A "Autotaxis", 7,06 €
2. Da clase B "auto turismo", 7,06 €
3. Da clase C "especiais ou de abono", 7,06 €
c) Autorización para transmisión de licenzas: Transmisión "inter vivos", 705,76 €
d) Autorización para substitución de vehículos, revisión de vehículos, permiso municipal de conducir, concesión e expedición de licenzas de servizos de transporte lixeiro en vehículos de carga, 0,00 €

 

ORDENANZA FISCAL N° 5 REGULADORA DA TAXA POR O OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Artigo 6°.- Cota tributaria. A cota tributaria se determinará por unha cantidade fixa de acordo coa seguinte tarifa: Licenza de apertura de establecementos, pola desenrolada neles, cota en euros:

GRUPO I
BANCOS
1.058,64 €

GRUPO II
FABRICAS QUE EMPREGUEN MAIS DE 10 OBREIROS
705,76 €
ALMACENES, DEPÓSITOS INFLAMABLES ESTA. SERVIZO
705,76 €
HOTEIS DE 3 E 4 ESTRELAS
705,76 €

GRUPO III
OUTROS HOTEIS
352,88 €
SALAS DE FESTAS E DISCOTECAS
352,88 €
AXENCIAS DE NEGOCIOS
352,88€

GRUPO IV
CINES E TEATROS
247,02 €
AUTOESCOLAS
247,02 €

GRUPO V
XOIERIAS E PLATERIAS
176,44 €
FABRICAS DE CERRAXERIAS, EMBUTIDOS, LIXIVIAS , GASOSAS, XABÓNS, TALLERES , TINTURERÍAS
176,44 €
GARAXES
176,44 €
AXENCIAS , SUCURSAIS, DELEGACIÓNS DE SEGUROS
176,44 €
DELEGACIÓNS DE SOCIEDADES
176,44 €
AXENCIAS DE TRANSPORTE
176,44 €
CASAS DE COMIDAS
176,44 €
SALÓNS DE BELEZA
176,44 €
BARES, CAFETERÍAS, PUBS
176,44 €
XESTORÍAS
176,44 €
ALMACÉNS AO POR MAIOR DE CALQUERA MERCANCÍA
176,44 €
FONDAS E HOSPEDAXES
176,44 €
GRANXAS DE TENREIROS DE MAIS DE 10 CABEZAS
176,44 €
GRANXAS DE VISÓNS
176,44 €

GRUPO VI
PERRUQUERÍAS
141,16 €
FABRICAS DE MENOR IMPORTANCIA
141,16 €
TENDAS DE DETALLE
141,16 €

GRUPO VII
TABERNAS E SIMILARES
105,86 €
VIII
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE AUTOBUSES
70,57 €
OUTRAS OFICINAS E DESPACHOS
70,57 €
FORNOS PARA COCER PAN
70,57 €
GRANXAS DE PORCOS E GALIÑAS
70,57 €

GRUPO IX
CLÍNICAS
35,29 €
GRANXAS DE TENREIROS DE MENOS DE 10 CABEZAS
35,29 €

GRUPO X
ACTIVIDADES MOLESTAS
176,44 €
ACTIVIDADES INSALUBRES
352,88 €
ACTIVIDADES NOCIVAS
529,32 €
ACTIVIDADES PERIGOSAS
705,76 €

 

ORDENANZA FISCAL N° 6 REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS
A primeira utilización e ocupación dos edificios e instalacións en xeral e o cambio de uso dos mesmos devengará o 5,28%do que se liquide polo Imposto sobre Construcións e Obras, Nos edificios de propiedade horizontal deberá ser solicitada a licenza de 1ª utilización polo propietario ou promotor, na totalidade do edificio debendo presentar coa instancia impreso no modelo oficial da ficha fiscal da alta no IBI ou acreditación de ter presentado a Alta.

TARIFAS

As tarifas a aplicar por cada licenza que deba expedirse será a seguinte:

EPIGRAFE PRIMEIRO:

-OBRAS DE NOVA PLANTA- A tarifa a aplicar será do 0,31% do presuposto de execución material da obra.

-ELEVACIÓN DE PISOS SOBRE COSNTRUCIÓNS EXISTENTES- Aplicarase a mesma tarifa que para as obras de nova planta.

EPIGRAFE SEGUNDO: Movemento de terras como consecuencia do baleirado ou recheo de solares, por cada metro cúbico de terra movida: 0,09 €/m3EPIGRAFE  EPIGRAFE TERCEIRO: As parcelacións, por cada metro cadrado obxecto de tales operacións: Parcelacións urbanísticas: 0,16 €/ m3 Parcelacións rústicas: 0,03 €/ m3
EPIGRAFE CUARTO: Sinalamento de alineacións e rasantes: Ata 10 metros de fachada: 3,14 € por cada metro lineal máis: 0,63 €/m
EPIGRAFE QUINTO:

-OBRAS MENORES- A tarifa a aplicar será do 0,52% do presuposto da obra, con un mínimo de liquidación de 31,43 €.

EPIGRAFE SEXTO: A tarifa a aplicar por cada licenza de obra a que se refire o artigo 10 do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro Regulamento de Disciplina Urbanística de Galicia e non engadida nos epígrafes anteriores será do 0,52% do presuposto, con un mínimo de 31,43 €.

 

ORDENANZA FISCAL N° 7 REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artigo 7º.- Tarifas A tarifa a que se refire o artigo anterior estruturase da seguinte maneira: Exemplar das ordenanzas fiscais: 3,14 € por ordenanza. Certificacións de documentos de acordos municipais, técnicos municipais, de cualificación urbanística e calquera outra certificación: 0,00 €. Bastanteo de poderes que teñan que surtir efectos anas Oficinas Municipais: 0,00 €. Compulsa de documentos, por folio: 0,00 €. Por cada documento que se expida en fotocopia:
o Ata 2 folios: 0,00 €.
o Máis de 2 folios: 0,21 € por folio. Documentos relativos a servizos urbanísticos:
o Por cada expediente de declaración de ruína de edificios: 62,85 € por cada certificación urbanística ou informe que se expida polos servizos urbanísticos solicitado a instancia de parte ou como consecuencia de denuncia presentada no rexistro municipal: 25,14 €.
o Cartografía dixitalizada, de propiedade do Concello, por cada folla da cartografía oficial, gravada en soporte CD: 15,71 €. A persoa a favor da que se expidan as copias soamente poderá utilizalas para estudos e traballos, queda expresamente prohibida toda transmisión, cesión, préstamo, comercialización ou copias sen permiso previo e por escrito do Concello, non sendo este responsable dos erros ou omisións que puideran existir na citada cartografía.
Documentos relativos a contratación: Por cada contrato administrativo que se subscriba de obras ou servizos: 31,43 € Constitución, substitución ou devolución de fianzas para licitacións de obras, servizos, subministracións e outros contratos municipais, por cada acto: 6,29 €
Tramitación de expedientes urbanísticos nos termos da Disposición Transitoria terceira da Lei 2/2010, de 25 de marzo de Medidas Urxentes de Modificación da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia Por m2 construídos:

De 1,00 a 50,00................................................................ 398,35 €

De 51,00 a 100,00............................................................. 802,03 €
De 101,00 a 150,00........................................................... 1.333,17 €
De 151,00 a 200,00.......................................................... 1.864,31 €

De 201,00 a 250,00.......................................................... 2.395,45 €

Máis de 251,00................................................................. 2.666,33 €

 

ORDENANZA FISCAL N° 8 REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓNS DO VOO, SOLO E SUBSOLO DA VÍA PÚBLICA

Artigo 6º.- Cota tributaria

1. A contía da taxa regulada nesta ordenanza será a fixada nas tarifas contidas no apartado 7 seguinte.

7. As tarifas da taxa serán as seguintes:

7.1 Ocupación do subsolo, solo ou voo da vía pública con cables de calquera tipo, ó ano por metro lineal ocupado, 0,0731 euros.

7.2 Ocupación do subsolo, solo ou voo da vía publicaron tubos para a condución de aga ou gas, ó ano por metro lineal ocupado 1,04 euros.

7.3 Ocupación con postes de madeira, cemento armado pu ferro, cada un ó ano, 7,31 euros

7.4 Por cada m2, ou fracción de solo da vía pública ocupado ó mes, 1,25 euros

7.5 Ocupación con palomillas, 0,54 euros por unidade

7.6 Ocupación con basculas e aparatos de venta automática actuados por moeda, 5,50 euros, por cada m2 o fracción

7.7 Ocupación con aparatos de subministro de gasolina, 5,50 euros por unidade

7.8 Ocupación con industrias ambulantes e rodaxes cinematográficos, por m2 , 7,31 euros

8. Cando para a autorización da utilización privativa se utilicen procedementos de licitación pública, o importe da taxa virá determinado polo valor económico da proposición sobre a que recaia a concesión, autorización ou adxudicación

ORDENANZA FISCAL N° 9 REGULADORA DA TAXA POR APERTURA DE GABIAS, CALICATAS E CALAS EN TERREOS DE USO PÚBLICO, ASÍ COMO AS REMOCIÓNS DE PAVIMENTO OU BEIRARRÚAS NA VÍA PÚBLICA

Artigo 6º.- TARIFAS.

EUROS

1. Gabias ou exploracións, cota mensual por metro lineal ou fracción 2,19.

2. Calas, cota mensual por m2 de superficie ocupada 3,57.

3. Remoción de pavimento ou beirarrúa, cota mensual por metro cadrado ou fracción 1,85.

Nota: Cando a apertura dunha gabia, exploración ou cala impide tamén a remoción do pavimento ou beirarrúa, esixirase a cota que corresponde a ambos conceptos.

 

ORDENANZA FISCAL N° 10 REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO CON POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIÓNS DE RECREO E POR MESAS E CADEIRAS CON FINALIDADE LUCRATIVA

Artigo 6º.- Cota tributaria.

1. A contía da taxa reguladora nesta ordenanza, será a fixada nas tarifas contidas no apartado seguinte, atendendo á superficie ocupada polos aproveitamentos, expresada en metros cadrados.

2. As tarifas da taxa serán as seguintes, por cada metro cadrado de superficie ocupado e día de ocupación ou aproveitamento:

2.1 Paseos e beirarrúas, 4,10 euros.

2.2 parques e prazas públicas, 3,15 euros.

3. Para os efectos previstos na aplicación do apartado 2 anterior, terase en conta o seguinte:
a) Se o número de metros cadrados do aproveitamento non fora enteiro redondearase por exceso para obte-la superficie ocupada.
b) Se como consecuencia da colocación de toldos, marquesiñas, separadores, grellas e outros elementos auxiliares se delimita unha superficie maior á ocupada por mesas e cadeiras, tomarase aquela como base de cálculo.

4. Non obstante o disposto nos apartados anteriores, cando para a autorización da utilización privativa se sigan procedementos de licitación pública, o importe da taxa virá determinado polo valor económico da proposición sobre a que recaia a concesión autorización ou adxudicación.

 

ORDENANZA FISCAL N° 11 REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN, REBOS, VALADOS, PUNTAIS, CABALETES, ESTADAS E OUTRAS INSTALACIÓNS ANÁLOGAS

Artigo 6º.- Tarifas esixiranse as seguinte tarifas:

EUROS: m2/mes

1.Vallas e asnillas, 1,47

2. As mesmas instalacións a que se refire o epígrafe anterior, canso estean instaladas por período superior a seis meses, a partir do primeiro día posterior a dito termino, por m2 ou fracción ó mes: 4,03

3. Ocupacións con mercancías, materiais de construción, rebas ou outros elementos similares, incluso cando se depositen en vagón, contedores e análogos, cota diaria por m2 o fracción: 3,67

4. Valados, grúas, elevadores, estadas e outras instalacións semellantes colocadas na vía pública e non incluídas nos números anteriores, por m2 o fracción, ó mes: 3,67

 

ORDENANZA FISCAL N° 12 REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DA BEIRARRÚAS E AS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO, CARGA E DESCARGA DE MERCANCÍA DE CALQUERA CLASE

Artigo 6º.- Cota tributaria

1. A contía da taxa determinarase de acordo coas tarifas contidas no apartado seguinte:

2. Tarifas:

2.1 Tarifa primeira: será de aplicación ós vados permanentes: 3,67 euros por metro lineal

2.2 Tarifa segunda: será de aplicación ós vados temporais e prorratearase tendo en conta a tarifa primeira e o tempo de duración do vado.

2.3 Tarifa terceira: placas de sinalización, por unidade, 22,00 euros.

 

ORDENANZA FISCAL N° 12 (bis) REGULADORA DA VENDA AMBULANTE CAPITULO VII INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

Artigo 15º.- Pola comisión de infraccións poderán impoñerse as seguintes sancións:

Por infracción leve: Multa de ata 31,48 €

Por infracción grave: Multa de entre 31,49 € a 62,95 €

Por infracción moi grave: multa de 62,96 a 94,43 €
Como sanción accesoria poderá acordarse a revogación da autorización para realiza-la venda ambulante para o caso de infraccións graves e moi graves Artigo 16º.- Nos supostos de revogación da autorización de venda ambulante ou de exercicio da mesma sen autorización, o infractor ven obrigado, ademais do cese da actividade, a retira-lo posto de venda no prazo que se indique na resolución da Alcaldía. De non cumprirse coa orde de cese e de retirada, procederase á execución forzosa das citadas obrigas mediante execución subsidiaria ou con imposición de multas coercitivas reiterables de ata 94,43 euros cada unha.

Artigo 23º. Sanciones .- Serán as seguintes:

1. por faltas leves:
a) apercibimento
b) multa de ata 785,66 euros.
2. por faltas graves:
a) multa de ata 1.571,31 euros.
3. por faltas moi graves:
a) multa de ata 3.142,62 euros.
Revocación da autorización. No obstante la responsabilidade esixible ao titular do posto conforme ao establecido no apartado a) do artigo 17, no suposto de faltas imputables directamente aos colaboradores, estes poderán se sancionados conforme ao establecido no presenta artigo. En casos de faltas graves e moi graves, a Alcaldía poderá decretar provisionalmente suspensión da licenza e consecuentemente o cese na actividade. A imposición das sancións corresponderá á Alcaldía-Presidencia, previa a instrución do correspondente expediente.

 

ORDENANZA FISCAL N° 13 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, RENOVACIÓN, INSCRICIÓNS REXISTRAIS E AS SÚAS MODIFICACIÓNS E CANCELACIÓNS

Artigo 6º.- Tarifas.

1. Licenza de animais potencialmente perigosos, 10,48 euros

2. Ficha identificativa individual, 6,29 euros

3. Renovación de licenzas, 5,24 euros

4. Inscrición no rexistro A.P.P., 4,19 euros

5. Inscrición no censo de animais de compañía, 2,10 euros

6. Modificación rexistral, 2,10 euros Os actos ós que se refiren os epígrafes 1, 3, 4 e 7, cando se soliciten polos suxeitos pasivos a que se refire o número 2 do artigo 3, terán un recargo do 25 por cento.

ORDENANZA FISCAL Nº 14 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DA PISCINA MUNICIPAL

ARTIGO 6.- Cota tributaria. A contía da taxa determinarase aplicando as tarifas seguintes:
1. Veciños do municipio, 1 dia 0,52 €.
2. Veciños do municipio, 6 dia 2,10 €.
3. Veciños do municipio, carné familiar para temporada completa, 6,29 €.
4. Non residentes, 1 día 1,05 €.
5. Non residentes, carné familiar por temporada completa, 15,71 €.

ORDENANZA FISCAL Nº 15 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS.

ARTIGO 5.- Bases de gravame e tarifas:

Euros/ano.

- Vivendas en urbano: 44,67

- Vivendas en rústico: 41,77

- Perfumerías: 62,76

-Talleres de reparacións e vehículos: 69,62

- Establecementos de electrodomésticos: 69,62

- Pastelerías: 62,76

- Estacións de servizo: 150,85

- Talleres e industrias cárnicas: 69,62

- Supermercados: 173,72

- Bares e cafeterías :78,90

- Bancos: 145,03

- Oficinas: 62,76

- Carnicerías: 69,62

- Pequeno comercio: 62,76

- Hoteis, hostais e restaurantes: 173,72

- Disco pub: 98,63

-Perruquerías:62,76

-Floristerías: 69,62

-Resto de actividades industriais non establecidos expresamente: 62,76

 

 

ORDENANZA FISCAL N° 16 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO DE ABASTECEMENTO DE AUGA.

Artigo 6°.- Cota tributaria A contía da taxa regulada nesta ordenanza será a determinada nas tarifas seguintes (I.V.E. non incluído): Epígrafe 1. Vivendas familiares. Tarifas:

1.1 Mínimo de consumo 45 m³/ab. Trim.: 0,469 euros/m³.

1.2 Exceso: 0,509 euros/m³.

Epígrafe 2. Comerciais:

2.1 Mínimo de consumo 45 m³/ab. Trim.: 0,469 euros/m³.

2.2 Exceso: 0,509 euros/m³.

Epígrafe 3. Industriais e obras:

3.1 Mínimo de consumo 45 m³/ab. Trim: 0,537 euros/m³.

3.2 Exceso: 0,580 euros/m³.

Epígrafe 4. Cotas de conservación de acometidas de abastecemento:0,290 euros/hab.mes

4.1.- Cotas de conservación de contadores: 0,347 euros/hab. Mes.

Epígrafe 5. Acometidas. Establécense diferentes prezos dependendo do diámetro da acometida e do tipo de reposición a realizar na gabia (euros):
0 Acometida Terra (A)Asfalto (B)Baldosa-beirarrúa (C)
3/4"              197,57       254,31                   302,87
1"                  215,00      271,32                   319,28
1 1/2"            258,63      315,55                   363,52
2"                  307,80      363,52                   412,08
Incremento no prezo da acometida para lonxitudes superiores a 5 metros:
Acometidas de más de 5 m Incremento euros/m (A) Incremento euros/m (B) Incremento euros/m (C)
3/4"                                                           9,63                             21,24                             25,55
1"                                                             11,27                             22,92                             27,11
1 1/2"                                                       16,10                             27,72                             31,95
2"                                                             27,04                             38,63                              42,83
Epígrafe 6. Contadores.

6.1 Instalación en batería de contadores ou similar (contador de 13 mm): 80,77 euros/ud.

6.2 Instalación en batería de contadores ou similar (contador de 15 mm): 80,77 euros/ud.

6.3 Instalación de contadores de diámetro de 20 mm: 102,51 euros/ud.

6.4 Instalación de contadores de diámetro superior a 20 mm: farase presuposto para cada caso.

6.5 Tarifa de contadores (sen colocación), tarifa:
0 mm Euros por unidade
15             56,76
20             78,50
25           127,81
30           178,71
40           277,10
50           605,27
65           750,32
Epígrafe 7. Desprecintado de contador: 18,51 euros/unidade.

Epígrafe 8. Conexión a rede de abastecemento e precintado de racores non colocados polo persoal do servizo: 18,51 euros/unidade.

Artigo 9°.- Notificacións das taxas.

A taxa de períodos sucesivos notificarase colectivamente, mediante a exposición pública do padrón no taboleiro de anuncios do Concello, polo período que se publicará no Boletín Oficial da Provincia. Xestión de cobros ós aboados morosos: 4,21 euros/unidade, en concepto de gastos ocasionados pola comunicación certificada dos recibos pendentes de pago. Tódalas contías tributarias veranse gravadas polo I.V.E. correspondente.

 

ORDENANZA FISCAL Nº 17 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DA REDE DE SUMIDOIROS E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS

Art. 5.- Cota Tributaria. A cota esixirase de conformidade coas seguintes tarifas (IVE non incluído):

A).- Aboados con subministración de auga potable para os metros cúbicos facturados en abastecemento de auga: 0,382 euros/m3.

B).- Aboados sen subministración de auga potable; cota fixa:
- Vivendas familiares: 17,88 euros/ trimestre
- Comerciais: 17,88 euros/ trimestre
- Industriais y obras: 33,45 euros/trimestre.
C).- Acometidas de saneamento para unha lonxitude máxima de 5 metros
- Gabia en terra: 381,15 euros/ud.
- Gabia en asfalto: 418,17 euros/ud.
- Gabia en beirarrúa: 465,17 euros/ud.
Tódalas contías tributarias veranse gravadas co IVE correspondente

 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA EMISIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS NA RADIO MUNICIPAL DE PALAS DE REI, RADIO PALAS F.M.

Artigo 4.- Tarifas As tarifas do prezo público serán as seguintes:

a) Paquete de anuncios:
1. 10 cuñas emitidas nunha semana; resultando este paquete de cuñas en 20,95 € (10 cuñas por 2,095 € cada cuña igual a 20,95 €).
2. 10 cuñas emitidas en dúas semanas; resultando este paquete de cuñas en 20,95 € (10 cuñas por 2,095 € cada cuña igual a 20,95 €).
3. 22 cuñas emitidas ao mes sairían en 52,38 € (polo que o prezo da cuña sería de 2,38 €); se a contratación se realizase trimestralmete gozará dunha bonificación do 20%.
4. 2 cuñas emitidas por día de emisión sendo contratado este paquete con carácter anual a razón de 382,35 €.

b) Anuncios publicitarios ordinarios: 2,57 € cada cuña.
Descontos aplicables só a anuncios publicitarios pola modalidade ordinaria: Pola contratación de máis de 50 anuncios: o 10%. Pola contratación de máis de 75 anuncios: o 15%. Pola contratación de máis de 100 anuncios: o 20%.
Estes descontos no son acumulables e faranse só no momento da contratación no sendo acumulativos ao largo do ano.

c) Necrolóxicas funerais: patrocinio anual, con dereito a unha referencia en cada necrolóxica emitida 377,11 €.

d) Por anuncios publicitarios de compra-venta de inmóbeis u outros enseres, a razón de dúas insercións diarias en horario de mañá que deberán ser contratados con carácter semanal = 12,57 €; ou mensual =31,43 €.

e) Patrocinios con dereito a un mínimo de dúas referencias por programa 5,24 € por programa.

f) Por estratexia de elaboración e gravación de anuncios publicitarios 8,38 €.

Todos estes prezos serán incrementados co IVA vixente no momento en que se formalice o contrato

 

ORDENANZA FISCAL N° 20 ORDENANZA REGULADORA DA TASA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO PUNTO LIMPO

Artigo 5º.- Cota tributaria.

A cota tributaria derivada da realización do feito impoñible será:

Residuos comúns: Euros

Papel e cartón 0,00

Vidro 0,00

Bricks e latas 0,00

Plásticos agrícolas 0,00

Restos metálicos de fogares 6,29 euros/m3

Electrodomésticos sen CFC 10,48 euros/unidade

Podas e Restos vexetais 3,14 euros/unidade

Mobles 6,29 euros/m3

Colchóns de dúas ou máis prazas 6,29 euros/unidade

Colchóns de unha praza 3,14 euros/unidade

Cascotes de pequenas obras 10,48 euros/m3

Outros residuos de carácter voluminoso 6,29 euros/m3

Residuos especiais: Euros

Aceites 0,06

Electrodomésticos con CFC 1,35

O servizo extraordinario e ocasional de recollida destes residuos a domicilio, por parte do persoal municipal, suporá incrementar a tarifa en 4,19 euros.

 

ORDENANZA FISCAL N° 21 ORDENANZA REGULADORA DA TASA PARA A PROTECCIÓN DOS CAMIÑOS RURAIS E VÍAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE PALAS DE REI POLO SEU APROVEITAMENTO

Artigo 6º.- Cota tributaria.

A contía da tas ven determinada polo seguinte polinomio:

Cota tributaria = tarifa según aproveitamento x peso x distancia recorrida

DEFINICIÓN DAS CLASES DE APROVEITAMENTO E CADRO DE TARIFAS :

O aproveitamento de LARGA DURACIÓN comprende unha duración superior a seis meses naturais.

O aproveitamento HABITUAL comprende unha duración de trinta e un días naturais a seis meses naturais.

O aproveitamento de CONTINUADO comprende unha duración de dez días naturais e trinta días naturais.

O aproveitamento de ESPORÁDICO comprende unha duración máxima de nove días naturais.

CLASE DE APROVEITAMENTO TARIFA (euros/Tm. Km.)

LARGA DURACIÓN 0,0262

HABITUAL 0,0346

CONTINUADO 0,0524

ESPORÁDICO 0,0733
Establecese unha cota tributaria mínima de 157,13 € pola licenza de vehículo autorizado para as dúas primeiras clases de aproveitamento especificadas, sendo tal cota tributaria mínima para o aproveitamento continuado de 78,57 €, e de 52,38 € para o aproveitamento esporádico.

 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 22 ORDENANZA REGULADORA DA TASA POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES CULTURAIS, ESCOLAS, ACITVIDADES DEPORTIVAS E RECREATIVAS.

Artigo 4.- COTA TRIBUTARIA:

A cota tributaria da taxa reguladora nesta ordenanza fiscal será a fixada na seguinte tarifa:
1 ESCOLAS DEPORTIVAS                        EUROS
cota anual única empadroados              31,43
cota anual única non empadroados       47,14
2 TALLERES E OBRADOIROS
cota anual única empadroados             10,48
cota anual única non empadroados       15,71
3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS E/O RECREATIVAS
actividade 1/2 día novos empadroados   3,14
actividade 1/2 día novos non empadroados 4,71
actividade 1 día novo empadroados        6,29
actividade 1 día novo non empadroados 9,43
actividade por hora novo empadroados   1,05
actividade por hora novo non empadroados 1,57
actividade 1/2 día adultos empadroados    4,19
actividade 1/2 día adultos non empadroados 6,29
actividade 1 día adultos empadroados       8,38
actividade 1 día adultos non empadroados 12,57
actividade por hora adultos empadroados   2,10
actividade por hora adultos non empadroados 3,14
4 USO INSTALACIÓNS XIMNASIO MUNICIPAL
cota mensual empadroados                     12,57
cota mensual non empadroados               18,86

A diferenza de cotas entre empadroados e non empadroados xustificase pola existencia de unha subvención municipal aos empadroados.

As tarifas actualizaranse anualmente conforme ao IPC, os prezos incrementados no IPC anual, redondearase ao segundo decimal, tal como establece a lei do euro.

 

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LIMPEZA E ORNATO DAS VÍAS E ESPAZOS PÚBLICO E MOBILIARIO URBANO

Artigo 18.- Establecese o seguinte cadro de sancións:
a) FALTAS LEVES: Apercibimento e multas de 52,38 € a 104,75 €.
b) FALTAS GRAVES: multas de 104,76 € a 523,77 €

 

 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA Y VISITA AL CASTILLO DE PAMBRE

 

ARTÍCULO 1. Objeto  Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 41 a 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,e en aplicación da,cláusula primera do convenio de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia, y el Ayuntamiento de Palas de Rei y la Entidad Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres para la apertura y visitas públicas al Castelo de Pambre, firmado el día 5 de agosto de 2016, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, establece el presente precio público por la entrada y visita al Castillo de Pambre.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible  El hecho imponible está constituido por la entrada y visita al recinto del Castillo de Pambre pudiéndose incluir con carácter opcional, los servicios de visita didáctica.

ARTÍCULO 3. Obligados al Pago  Están obligados al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza, todas aquellas personas físicas que soliciten acceder al Castillo de Pambre, excepto todos los lunes de cada mes que por aplicación de lo dispuesto en el art. 13.2 de la Ley 16/1985 se permitirá la visita al Castillo de Pambre en condiciones de gratuidad para todas las personas.

ARTÍCULO 4. Cuantía El importe de los precios públicos serán los siguientes:   8 Núm. 010 – Viernes, 13 de enero de 2017 B.O.P de Lugo  CONCEPTO IMPORTE Entrada Individual, por persona 3,00 € Entrada de Grupo ( Mas de 25 personas) 1,50 €/persona Entrada de Grupo (Mas de 50 personas 1,00 €/persona Niños menores de 10 años 0,00 €/persona Investigadores y docentes 0,00 €/persona

ARTÍCULO 5. Obligación y Forma de Pago  La obligación de pagar el precio público nace desde el momento en que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad.  El pago del precio público se hará efectivo en metálico en el momento del acceso al Castillo de Pambre de la persona obligada al pago, a quien se entregará un recibo numerado y sellado.

ARTÍCULO 6. Infracciones y Sanciones Las deudas por los precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio y de conformidad con la normativa de recaudación que sea de aplicación.

ARTÍCULO 7. Legislación Aplicable  En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN FINAL  La presente Ordenanza, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2016 , entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y permaneciendo en vigor hasta que se acue

la liberacin de empuje? 21 victorias, sesenta y siete podios, 6 Copa entorno de globos de cristal, una cantidad de documentos de victorias de descenso de Kitzbhel: el no perder de notable rcord alcanzado por Didier Cuche demuestra su lucha intensamente fsica con el tiempo. Corum Carismtica fabricante embajador Didier Cuche el ganador de esqu que ahora se ha retirado de los competidores presentes rplica de reloj toda una nueva seoras que lleva su efigie. Se tomar su lugar junto con el de los hombres que prevalecen diseo en su mini-coleccin. Comando, la concentracin, replicas relojes el rendimiento general, la bsqueda de la perfeccin y de una sin lugar a dudas la identificacin de Suiza son algunos de los valores compartidos afianzar la colaboracin entre Didier Cuche y Corum. Aunque la leyenda de esqu se retir formalmente en el circuito de la competitividad "White Circo" en la conclusin del ao 2011-2012, rplica de relojes rolex su cooperacin junto con el nombre de marca de La Chaux-de-Fonds procede y es tambin, sin duda, mucho ms dinmico que antes. Sea testigo de la nueva Copa Almirante cuarenta y cuatro Chrono Centro Didier Cuche para las seoras que ahora enriquece el mini-coleccin que lleva la efigie del deportista una lnea que Actualmente contiene el modelo de los hombres que llega mediante el uso de una seleccin de dos esferas distintas. Resistente al agua a 100 metros de relojes, rplicas de los hombres se emiten en el interior de una pieza 100 edicin limitada Corum Qu complicacin relojera mucho mejor podra pagar tributo a 1 de los ms grandes esquiadores de todos los tiempos de legendario crongrafo de la Copa Almirante de Corum con su situacin de doce caras? 21 victorias, 67 podios, 6 Planeta Copa globos de cristal, replicas de relojes un nmero de documento de victorias de descenso de Kitzbhel: el sorprendente informe del monitor alcanzado por Didier Cuche demuestra su pelea fsica real intensamente con el tiempo. Esta vocacin, este raro llamando a sobresalir, replicas de relojes combinado con el sentido infalible de respeto veraz participar y sentida profundamente por su compaero oponentes, lo impulsaron a la fila de Suiza con el Ao en 2011 y el suizo Deportista en los 12 meses en 2009 y 2011. La lnea gris plateado se cubre mediante el uso de una transferencia de tono sobre tono que representa a la estilizada encuentro de Didier Cuche.