<- voltar
strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /usr/home/concellopalasderei/www/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Ordenanzas Fiscais


«ORDENANZA FISCAL Nº.1 REGULADORA DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES.(publicado en BOPLugo, núm.079, de venres,9 de abril de 2021)

Artigo 1 °.- Fundamento e réxime.

1. O imposto regulado nesta ordenanza, rexerase polos artigos 61 a 78 da Lei 39/1988 Reguladora das

Facendas Locais, e as disposicións que a desenrolen, se ben, respecto da cuota, estarase ó que se establece nos

artigos seguintes.

2. De conformidade co disposto no artigo 15.2 da Lei 39/1988 Reguladora das Facendas Locais, e en uso das

facultades concedidas polos artigos 63, 73, 74 e 75 da citada Lei en orden á fixación da cota de gravame do

Imposto sobre Bens Inmobles, establecese esta ordenanza fiscal redactada conforme ó disposto no número 2 do

artigo 16 da repetida Lei.

Artigo 2°.- Tipo de gravame.

O tipo de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles queda fixado nos termos seguintes:

Bens urbanos Bens rústicos

Bens de características

especias

Tipo de gravame fixado

en ó disposto no artigo

73.1 e 73.2 da Lei

39/1988

0,6% 0,6% 1,3%

Artigo 3°.- Réxime de declaración e ingreso.

1. O imposto devengarase o primeiro día do período impositivo.

2. O período impositivo coincide co ano natural.

3. Os feitos, actos e negocios que deban ser obxecto de declaración ou comunicación ó Catastro Inmobiliario

terán efectividade no devengo deste imposto no período impositivo inmediatamente posterior o momento en

que produzan efectos catastrais. A efectividade das inscricións catastrais resultantes dos procedementos de

valoración colectiva e de determinación de valor catastral dos bens inmobles de características especiais,

coincidirá coa prevista nas normas reguladoras do Catastro Inmobiliario.

Artigo 4°.- Exencións:

1.- Estarán exentos os seguintes inmobles:

a).- Os que sexan propiedade do Estado, das Comunidades Autónomas ou das Entidades Locais que esteen

directamente afectos a seguridade cidadá e os servizos educativos e penitenciarios , así como os do Estado

afectos a defensa nacional.

b).- Os bens comunais e os montes veciñais en man común.

c).- Os da igrexa católica, nos termos previstos no acordo entre o Estado Español e a Santa Sede sobre Asuntos

Económicos, de 3 de xaneiro de 1979, e os das asociacións confesionais non católicas legalmente recoñecidas,

nos termos establecidos nos respectivos acordos de cooperación subscritos en virtude do disposto no artigo 16

da Constitución.

d).- Os da Cruz Vermella.

e).- Os inmobles os que sexa de aplicación a exención en virtude de convenios internacionais en vigor, e a

condición de reciprocidade, os dos gobernos estranxeiros destinados a súa representación diplomática, consular

ou os seus organismos oficiais.

f).- A superficie dos montes poboados con especies de crecemento lento regulamentariamente determinadas,

cando o principal aproveitamento sexa a madeira e o cortiza, sempre que a intensidade do arborado sexa

apropia especie de que se trate.

g).- Os terreos ocupados polas liñas de ferrocarril e os edificios encravados nos mesmos terreos, que esteen

destinados a estacións, almacéns ou calquera outro servizo indispensable para a explotación de ditas liñas.

Non están exentos, os establecementos de hostalería, espectáculos, comerciais y de esparexemento, as casas

destinadas a vivenda dos empregados, as oficinas de dirección nin as instalacións fabrís.

2.- Así mesmo, previa solicitude, estarán exentos:

a).- Os bens inmobles que se destinen a ensinanza por centros docentes acollidos, total ou parcialmente, o

réxime de concerto educativo, en canto a superficie afectada a ensinanza concertada.

Esta exención deberá ser compensada pola Administración competente.

b).- Os declarados expresa e individualizadamente monumento ou xardín histórico de interese cultural, mediante

Real Decreto na forma establecida polo artigo 9 da Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico

Español, así como os comprendidos nas disposicións adicionais primeira, segunda e quinta da citada Lei.

Esta exención non alcanzará a calquera clase de bens urbanos ubicados no centro do perímetro delimitativo das

zonas arqueolóxicas e sitios conxuntos históricos, globalmente integrados neles, senón, exclusivamente, os que

reúnan as seguintes condicións:

Nas zonas arqueolóxicas, os incluídos como obxecto de especial protección no instrumento de planeamento

urbanístico a que se retire o artigo 20 da Lei 16/1985, de 25 de xuño do Patrimonio Histórico Español.

Nos sitios o conxuntos históricos, os que conten con unha antigüidade igual ou superior a cincuenta anos e

esteen incluídos no catálogo previsto no Real Decreto 2.159/1978, do 23 de xuño, como obxecto de protección

integral nos termos previstos no artigo 21 da Lei antes citada.

c).-A superficie dos montes en que se realicen repoboacións forestais ou rexeneración de masas arboradas

suxeitas a proxectos de ordenación ou planes técnicos aprobados pala Administración forestal . Esta exención

terá unha duración de 15 anos, contados a partir do período impositivo seguinte a aquel no que se realice a súa

solicitude.

3.-Así mesmo establécese, en razón de criterios de eficacia e economía na xestión recadatoria do tributo, a

exención dos inmobles rústicos e urbanos que non alcancen unha cuota líquida 0,50 euros. Podendo tomarse en

consideración, para os primeiros, a cota agrupada que resulte do previsto no apartado 2 do artigo 77 do

TRLRHL.

Artigo 5.-Bonificacións:

1.-Terán dereito a unha bonificación do 50% da cota íntegra do imposto, sempre que así se solicite polos

interesados antes do inicio das obras, os inmobles que constitúan o obxecto da actividade das empresas de

urbanización construción e promoción inmobiliaria tanto de obra nova como de rehabilitación equiparable a ésta

e non figuren entre os bens do seu inmobilizado.

O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá dende o período impositivo seguinte a aquel no que se

inicien as obras ata o posterior ó seu remate, sempre que durante este tempo se realicen obras de urbanización

ou construción efectiva, e sen que, en ningún caso poida exceder de tres períodos impositivos.

2.- Terán dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra do imposto durante os tres períodos impositivos

seguintes o de concesión da calificación definitiva, as vivendas de protección oficial e as que resulten

equiparables a estas conforme a normativa da Comunidade Autónoma.

Dita bonificación concederase a petición do interesado, e poderá efectuarse en calquera momento anterior ó

remate dos tres períodos impositivos de duración de aquela e surtirá efectos, no seu caso, dende o período

impositivo seguinte a aquel en que se solicite.

3.- Terán dereito a unha bonificación do 95% da cota íntegra,e no seu caso, do recargo do imposto a que se

retire o artigo 153 desta Lei, os bens rústicos das cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra,

nos termos establecidos na Lei 20/1990, de 19 de decembro,sobre réxime fiscal das cooperativas.

4.- Terán dereito a unha bonificación do 90% da cota íntegra do imposto a favor de aqueles suxeitos pasivos que

ostenten a condición de titulares de familia numerosa, bonificación que afectará a primeira residencia da familia

ou vivenda habitual.

5.- Gozarán dunha bonificación da cota íntegra do imposto, aqueles inmobles nos que estean ubicadas

unicamente construcións nas que se desenvolvan total e exclusivamente actividades agrarias, gandeiras ou

forestais pertencentes ao sector primario, que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por

concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego, que xustifiquen tal

declaración, segundo o seguinte cadro:

Valoración Catastral Inmoble

(solo + construcción)

Bonificación

1 – 6.000,99 95 %

6.001,00 – 15.000,99 75 %

Máis de 15.001,00 50%

No suposto que nun mesmo inmoble existan, ademais das construcións indicadas no parágrafo anterior, outras

construcións destinadas a un uso distinto das actividades agrarias, gandeiras ou forestais, aplicaráselle unha

bonificación do 50 por cento da cota íntegra do imposto. Se nese mesmo inmoble se desenvolve unha actividade

económica distinta á agraria, gandeira ou forestal non se poderá conceder bonificación algunha.

Para poder aplicar esta bonificación os inmobles cuxa existencia motiva a súa solicitude, asa construcións

agrarias deberán estar debidamente identificadas en Catastro.

Corresponderá ao Pleno da Corporación a declaración de especial interese ou de utilidade municipal, previa

solicitude dos suxeitos pasivos, debendo contar ca voto favorable da maioría simple dos seus membros.

A bonificación terá carácter rogado, debendo ser presentada polo suxeito pasivo, e surtirá efectos a partir do

período impositivo seguinte ao de presentación de solicitude.

Para poder gozar desta bonificación, os interesados deberán presentar a seguinte documentación:

- Declaración responsable do titular da actividade, que pode coincidir ou non ca suxeito pasivo, de que está

desenvolvendo a actividade agraria, gandeira ou forestal, así como Certificado de Facenda no que conste a súa

situación censual. Copia do número de explotación agracia (CEA).

- Declaración de que no inmoble para o que se solicita a bonificación non se está a desenvolver unha actividade

económica distinta á agraria, gandeira ou forestal. Dita declaración deberá vir asinada polo suxeito pasivo.

- Acreditación da titularidade catastral do inmoble.

- Certificado de que o suxeito pasivo non ten débedas coa Facenda estatal, autonómica e local; nin coa

Seguridade Social.

- Copia do último recibo pagado do lixo da explotación agraria.

O concello realizará de oficio todas as actuacións precisas para a comprobación dos extremos expostos ao

respecto desta bonificación.

Os abrigados tributarios deberán comunicar no Concello calquera modificación relevante das condicións ou

requisitos esixibles para a aplicación do beneficio fiscal. O órgano competente poderá declarar, previa audiencia

do abrigado tributario por un prazo de l O días, contados a partir da notificación da apertura de dita prazo, se

procede ou non a continuación da aplicación do beneficio fiscal. De igual xeito se procederá cando a

Administración coñeza por calquera medio a modificación das condicións ou os requisitos para a aplicación do

beneficio fiscal.

6.- Establécese unha bonificación da cota íntegra do imposto a favor de inmobles urbanos nos que se

desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por

concorrer circunstancias de fomento do emprego, regulada no artigo 74.2 quáter do Real Decreto Lexislativo

2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Esta

medida será de aplicación unicamente a aqueles supostos de implantación dunha nova actividade económica ou

empresarial, así como a aqueles outros que consistan nunha ampliación das instalacións sempre e cando

implique creación de emprego. As porcentaxes de bonificacións son as seguintes:

- Dun 95% pola creación de máis de 20 postos de traballo.

- Dun 75% pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo.

- Dun 50% pola creación de ata 10 postos de traballo.

As anteriores bonificacións manteranse durante tres exercicios orzamentarios e se concederán a petición do

interesado, unha vez acredite que se cumpran as condicións requiridas para ser beneficiario das mesmas. As

devanditas bonificacións quedarán sen efecto de non cumprirse as condicións por razón das cales se concederon

as mesmas.

Considerarase que existen circunstancias de especial interese ou utilidade municipal por concorrer

circunstancias de fomento de emprego cando se creen novos postos de traballo.

Os beneficiarios deberán solicitar a bonificación presentando as altas na Seguridade Social e contratos de

traballo dos novos empregados/as, así como canta documentación lle poida ser requirida polo concello de Palas

de Rei de cara a comprobación do mantemento das circunstancias que se tiveron en conta para a concesión da

respectiva bonificación.

Para poder gozar da bonificación prevista neste apartado, o suxeito pasivo beneficiario deberá estar ao corrente

no pagamento das súas débedas coa Facenda Estatal, Autonómica e local así como nas cotas correspondentes á

Seguridade Social.

Corresponde ao pleno do concello a declaración de especial interese ou utilidade municipal por concorrer

circunstancias de fomento de emprego así como o outorgamento das ditas bonificacións, debendo contar co

voto favorable da maioría simple dos seus membros.

Palas de Rei, 29 de marzo de 2021. O Alcalde, Pablo José Taboada Camoira.

ORDENANZA FISCAL Nº. 3 REGULADORA DO IMPOSTO DE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS (ICIO)

DO CONCELLO DE PALAS DE REI.

ARTIGO 1. Fundamento Legal

Esta Entidade Local, en uso das facultades contidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, e dacordo

co disposto nos artigos 105 e 106 da Lei 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e de

conformidade co disposto no artigo 15.l en concordancia co artigo 59.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de

5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, establece o Imposto

sobre Construcións, lnstalacións e Obras, que se rexerá pala presente Ordenanza fiscal cuxas normas atenden

ao previsto nos artigos 100 a 103 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

A Ordenanza será de aplicación en todo o termo municipal.

ARTIGO 2. Natureza Xurídica e Feito lmpoñible.

O Imposto sobre Construcións, lnstalacións e Obras é un tributo indirecto cuxo feito impoñible está constituído

pala realización, dentro do termo municipal, de calquera construción, instalación ou obra para a que se esixa

obtención da correspondente licenza de obras ou urbanística, se obtivese ou non a devandita licenza, ou para a

que se esixa presentación de declaración responsable ou comunicación previa, sempre que expedición da

licenza ou a actividade de control corresponda ao concello da imposición.

ARTIGO 3. Construcións, lnstalacións e Obras Suxeitas

Son construcións, instalacións e obras suxeitas ao Imposto todas aquelas cuxa execución implique a realización

do feito impoñible definido no artigo anterior, e en particular as seguintes:

a) As obras de nova planta e de ampliación de edificios, ou necesarias para a implantación, ampliación,

modificación ou reforma de instalacións de calquera tipo.

b) As obras de modificación ou de reforma que afecten á estrutura, o aspecto exterior ou a disposición interior

dos edificios, ou que incidan en calquera clase de instalacións existentes.

c) As obras provisionais.

d) A construción de vados para a entrada e saída de vehículos das leiras na vía pública.

e) As construcións, instalacións e obras realizadas na vía pública por particulares ou polas empresas

subministradoras de servizos públicos, que corresponderán tanto ás obras necesarias para a apertura de calas e

pozos, colocación de postes de soporte, canalizacións, conexións e, en xeral, calquera remoción do pavimento

ou beirarrúas, como as necesarias para a reposición, reconstrución ou arranxo do que poida estragarse coas

calas mencionadas.

f) Os movementos de terra, talles como desmontes, explanacións, escavacións, terraplenados, salvo que estes

actos estean detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanización ou edificación

aprobado ou autorizado.

g) As obras de peche dos solares ou dos terreas e dos valos, as estadas e os andamiaxes de precaución.

h) A nova implantación, a ampliación, a modificación, a substitución ou o cambio de emprazamento de todo tipo

de instalacións técnicas dos servizos públicos, calquera que sexa o seu emprazamento.

i) Os usos ou instalacións de carácter provisional.

j) A instalación, reforma ou calquera outra modificación dos soportes ou valos que teñan publicidade ou

propaganda.

k) As instalacións subterráneas dedicadas aos aparcadoiros, ás actividades industriais, mercantís ou

profesionais, aos servizos públicos ou a calquera outro uso a que se destine o subsolo.

1) A realización de calquera outras actuacións establecidas polos Plans de ordenación ou palas Ordenanzas que

lles sexan aplicables como suxeitas a licenza municipal ou comunicación previa, sempre que se trate de

construcións, instalacións ou obras.

ARTIGO 4. Exencións

Estará exenta a realización de calquera construc1on, instalación ou obra da que sexa dono o Estado, a

Comunidade Autónoma ou a Entidade Local que, estando suxeita, vaia ser directamente destinada a estradas,

ferrocarrís, portos, aeroportos, obras hidráulicas, saneamento de poboacións e das súas augas residuais, aínda

que a súa xestión leve a cabo por Organismos Autónomos, tanto se se trata de obras de investimento novo

como de conservación.

ARTIGO 5. Suxeitos Pasivos

Son suxeitos pasivos deste Imposto, a título de contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas e as Entidades a

que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeneral Tributaria, que sexan donos da

construción, instalación ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice a construción,

instalación ou obra.

Terán a consideración de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte quen soliciten as correspondentes

licenzas ou realicen as construcións, instalacións ou obras.

ARTIGO 6. Base lmpoñible

A base impoñible deste Imposto está constituída polo custo real e efectivo da construción, instalación ou obra, e

enténdese por tal, a estes efectos, o custo de execución material daquela .

Quedan excluídos da base impoñible o Imposto sobre o Valor Engadido e demais impostos análogos propios de

réximes especiais, as taxas, prezos públicos, prestacións patrimoniais de carácter público local relacionadas coa

construción, honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista, e calquera outro concepto que

non integre estritamente o custo de execución material.

ARTIGO 7. Cota Tributaria.

A cota do Imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo de gravame que se fixa no 2 %.

ARTIGO 8. Bonificacións.

1.- Establécese unha bonificación da cota correspondente para as construcións, instalacións e obras que sexan

declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego,

regulada no artigo 103.2.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto

Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Esta medida será de aplicación unicamente a aqueles

supostos de implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como a aqueles outros que

consistan nunha ampliación das instalacións sempre e cando implique creación de emprego. As porcentaxes de

bonificacións son as seguintes:

- Dun 95% pola creación de máis de 20 postos de traballo.

- Dun 75% pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo.

- Dun 50% pola creación de ata 10 postos de traballo.

As anteriores bonificacións manteranse durante tres exercicios orzamentarios e se concederán a petición do

interesado, unha vez acredite que se cumpran as condicións requiridas para ser beneficiario das mesmas. As

devanditas bonificacións quedarán sen efecto de non cumprirse as condicións por razón das cales se concederon

as mesmas.

Considerarase que existen circunstancias de especial interese ou utilidade municipal por concorrer

circunstancias de fomento de emprego cando se creen novos postos de traballo.

No caso de que a creación de novos postos de traballo non poda xustificarse no momento da concesión da

licenza, xustificarase dende o momento da alta da actividade no Imposto sobre Actividades Económicas e nun

prazo máximo de seis meses.

Os beneficiarios deberán solicitar a bonificación presentando as altas na Seguridade Social e contratos de

traballo dos novos empregados/as, así como canta documentación lle poida ser requirida polo concello de Palas

de Rei de cara a comprobación do mantemento das circunstancias que se tiveron en conta para a concesión da

respectiva bonificación.

Para poder gozar da bonificación prevista neste apartado, o suxeito pasivo beneficiario deberá estar ao corrente

no pagamento das súas débedas coa Facenda Estatal, Autonómica e local así como nas cotas correspondentes á

Seguridade Social.

Corresponde ao pleno do concello a declaración de especial interese ou utilidade municipal por concorrer

circunstancias de fomento de emprego así como o outorgamento das ditas bonificacións, debendo contar co

voto favorable da maioría simple dos seus membros.

A petición das bonificacións contempladas nos diferentes apartados terá carácter rogado e deberá ser solicitada

polo contribuínte con carácter previo á práctica da liquidación do imposto e comprenderá exclusivamente a

parte da obra que teña por finalidade directa a adaptación do edificio á accesibilidade de discapacitados.

A acreditación destes requisitos efectuarase polo técnico director da obra.

As bonificacións establecidas neste artigo non serán compatibles entre si nin acumulables

A aprobación das anteriores bonificacións será acordada polo Pleno da Corporación, logo da solicitude do

suxeito pasivo e informe do Departamento de Urbanismo do Concello.

O pedimento das bonificacións deben facerse no momento de solicitar a oportuna licenza, isto é, coa iniciación

do procedemento polo suxeito pasivo.

ARTIGO 9. Deducións.

Non se establecen deducións da cota líquida.

ARTIGO 10. Devengo

O Imposto devéngase no momento de iniciarse a construción, instalación ou obra, aínda que non se obtivo a

correspondente licenza.

Aos efectos deste imposto, entenderanse iniciadas as construcións, instalacións ou obras, salvo proba en

contrario, nos seguintes casos:

a) No suposto de precisar licenza urbanística, cando esta fose concedida, no momento no que sexa notificado ao

interesado o acorde de concesión da mesma polo órgano competente.

b) No suposto de precisar a presentación de declaración responsable ou comunicación previa, á data do seu

rexistro de entrada.

c) No suposto de se iniciar as construcións, instalacións ou obras sen solicitar ou obter a correspondente licenza

urbanística, ou sen ter presentado declaración responsable ou comunicación previa nos casos nos que sexa

procedente, entenderanse iniciadas na data na que se dite o acto administrativo polo que a Administración tome

coñecemento, por calquera medio, da execución das amentadas construcións, instalacións ou obras.

ARTIGO 11. Xestión3. Concedida a licenza ou presentada a declaración responsable ou comunicación previa, ou adoptado o acordo

aprobatorio ou autorización en relación coas construcións, instalacións e obras que se realicen en cumprimento

dunha arde de execución material, ou cando sen ter solicitado, concedido ou denegado aínda a licenza

preceptiva ou presentado a comunicación previa ou declaración responsable, se inicie a construción, instalación

ou obra, practicarase unha liquidación provisional a canta, sen que o pagamento comporte ningún tipo de acto

declarativo de dereito a favor daqueles.

A base impoñible para esta liquidación determinarase en función do orzamento presentado polos interesados,

sempre que o mesmo estivera visado polo Colexio Oficial correspondente, cando isto constitúa un requisito

preceptivo. Noutro caso, a base impoñible será determinada pola oficina técnica municipal de acordo co custo

estimado da actuación presentada polo interesado e atendendo, en caso de desproporción ou en ausencia de

presentación dos custes estimados por parte do interesado, ao criterio técnico.

4. O pagamento da liquidación practicada terá carácter provisorio e será a canta da liquidación definitiva que se

practique unha vez rematadas as construcións, instalacións ou obras. No caso de que se modifique o proxecto e

houbese incremento do orzamento, unha vez aceptada a modificación, deberá presentarse declaración

complementaria pala diferenza entre o orzamento inicial e o modificado, con suxeición aos requisitos sinalados

nos apartados anteriores.

5. Tendo en canta a obra realizada e o seu custo real e efectivo, o Concello, previa comprobación, poderá

modificar a base impoñible a que se refiren os apartados anteriores, facendo a correspondente liquidación

definitiva, e esixindo ou reintegrando ao suxeito pasivo a cantidade que resulte. Para a confección da liquidación

definitiva, o abrigado tributario deberá aclarar, no prazo de dous meses dende a finalización da obra, o seu

custo real e efectivo, mediante a presentación do certificado ou presuposto final da obra visado polo Colexio

Oficial correspondente, cando se esixiran direccións facultativas, ou de calquera outro documento que se

considere oportuno.

6. No caso de que non se executen as construcións, instalacións· ou obras, o interesado terá dereito á

devolución do ingresado, unha vez que formule e se aprobe a renuncia expresa á licenza ou caducara esta,

previo informe técnico municipal que acredite a non execución das construcións, instalacións ou obras.

?.Nos supostos de execución parcial das construcións, instalacións ou obras, o interesado terá dereito á

devolución do ingresado na proporción que corresponda, previo informe técnico municipal que determine as

unidades de obra efectivamente realizadas e o seu custe.

8. Nos supostos de licenzas concedidas en virtude de aplicación das normas sobre silencio administrativo, o

pagamento do imposto deberá realizarse antes de dar comezo ás obras.

ARTIGO 12. Comprobación e Investigación

A Administración Municipal poderá, por calquera dos medios previstos nos artigas 57 e 131 e seguintes da Leí

58/2003, de 17 de decembro, Xeneral Tributaria, levar a cabo os procedementos de verificación de datos,

comprobación de valores e comprobación limitada.

ARTIGO 13. Réxime de lnfraccións e Sancións

Nos casos de incumprimento das obrigacións establecidas na presente Ordenanza, de acordo co previsto no

artigo 11 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei

Reguladora das Facendas Locais, aplicarase o réxime de infraccións e sancións regulado na Lei Xeral Tributaria e

nas disposicións que a complementen e desenvolvan Disposición adicional única

As modificacións que se introduzan na regulación do Imposto, potas Leis de Orzamentos Xerais do Estado ou

por calquera outras Leis ou disposicións, e que resulten de aplicación directa, producirán, no seu caso, a

correspondente modificación tácita da presente Ordenanza fiscal.

1. Os suxeitos pasivos virán obrigados a presentar solicitude de licenza urbanística, declaración responsable ou

comunicación previa, acompañada dos correspondentes presupostos, nos casos e modos que sinala a normativa

aplicable ao solo e á edificación, tanto estatal, como autonómica e local. A solicitude de licenza urbanística,

declaración responsable ou comunicación previa terá o valor de declaración tributaria, por canto dos

presupostos que se acompañan a aquela deducirase a base impoñible do imposto. De non mediar solicitude de

licenza, declaración responsable ou comunicación previa antes do inicio das obras, a conduta, sen prexuízo das

súas repercus,ons urbanísticas, constituirá unha infracción tributaria, segundo o disposto no artigo 12 da

presente ordenanza fiscal.

2. Os suxeitos pasivos que m1c1en a construción, instalación ou obra e non tiveran presentado unha

comunicación previa ou declaración responsable, nin tiveran solicitado ou concedida aínda a licenza preceptiva,

teñen a abriga de presentar, no prazo máximo dun mes a contar dende o inicio da construción, instalación ou

obra a declaración tributaria que permita practicar a esta Administración a correspondente liquidación

provisional a canta.

Para a determinación da data de inicio da construción, instalación ou obra, atenderase ao disposto no artigo 10

da presente ordenanza fiscal.

O incumprimento desta abriga de presentar a declaración tributaria en prazo, constituirá unha infracción

tributaria nos termos do artigo l 3 da presente ordenanza fiscal.

 

 

ORDENANZA FISCAL N° 4 REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS DE AUTO TAXI E DEMAIS VEHÍCULOS DE ALUGUER

Artigo 5°.- Cota tributaria. A cota tributaria se determinará por unha cantidade fixa de acordo coa seguinte tarifa:
a) Concesión e expedición de licencias de auto taxis e rexistro de licenzas:
Por cada licenza:
1. Da clase A "Autotaxis", 35,29 €
2. Da clase B "auto turismo", 35,29 €
3. Da clase C "especiais ou de abono", 35,29 €
b) Substitución de vehículos:
Por cada Licenza:
1. Da clase A "Autotaxis", 7,06 €
2. Da clase B "auto turismo", 7,06 €
3. Da clase C "especiais ou de abono", 7,06 €
c) Autorización para transmisión de licenzas: Transmisión "inter vivos", 705,76 €
d) Autorización para substitución de vehículos, revisión de vehículos, permiso municipal de conducir, concesión e expedición de licenzas de servizos de transporte lixeiro en vehículos de carga, 0,00 €

 

ORDENANZA FISCAL N° 5 REGULADORA DA TAXA POLO OUTORGAMENTO DE LICENCIAS DE APERTURA DE

ESTABLECEMENTOS. (Publicado en BOPLugo,núm.079 de venres,9 de abril de 2021)

Artigo 1. Fundamento e natureza.

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7 /1985,

de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei

39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a 11taxa por licencias de

apertura de establecementos 11 , que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, normas que atenden ó prevido

no artigo 58 da citada Lei 39/1988.

Artigo 2. Feito impoñible.

1. Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a

verificar se os establecementos industriais e mercantís reúnen as condicións de tranquilidade, sanidade,

salubridade e calquera outras esixidas polas correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais ou xerais

para o seu normal funcionamento, como suposto previo e necesario para o outorgamento por este Concello da

licencia de apertura a que se refire o artigo 22 do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.

2. Para tal efecto, terá a consideración de apertura:

a) A instalación por vez primeira do establecemento para dar comezo ás súas actividades.

b) A variación ou ampliación da actividade desenvolvida no establecemento, aínda que continúe o mesmo titular.

c) A ampliación do establecemento e calquera alteración que se leve a cabo neste e que afecte ás condicións

sinaladas no número 1 deste artigo, esixindo a súa nova verificación.

d) Os traspasos e cambios de titularidade dos establecementos por calquera causa, incluídos os cambios de

denominación social.

3. Entenderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificación habitable, estea ou non aberta ó

público, que non se destine exclusivamente a vivencia, e que:

a) Se dedique ó exerc1c10 de algunha actividade empresarial, fabril artesá, da construción, comercial e de

servizos que estea suxeita ó imposto sobre actividades económicas, a excepción dos locais ocupados por

profesionais

b) Aínda sen levarse a cabo aquelas actividades que lles sirvan de auxilio ou complemento, ou teñan relación con

elas de forma que lles proporcionen beneficios ou aproveitamento, como, por exemplo, sedes sociais, axencias,

delegacións ou sucursais de entidades xurídicas, oficinas ou estudios.

Artigo 3. Suxeito pasivo.

Son suxeitos pasivos os contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se ref ire o artigo 33 da

Lei Xeral Tributaria, titulares da actividade que se pretende desenvolver ou, se é o caso, se desenvolva en

calquera establecemento industrial ou mercantil.

Artigo 4. Responsables.

Responderán solidaria e subsidiariamente deste tributo as persoas físicas e xurídicas a que se retiren os artigos

38, 39 e 40 da Lei Xeral Tributaria.

Artigo 5. Cota tributaria.

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza do expediente que se

vaia tramitar, de acordo coa tarifa que contén o artigo seguinte.

2. A cota de tarifa corresponde á tramitación completa do expediente de que se trate, dende a súa iniciación ata

a súa resolución final, incluída a certificación e notificación ao interesado do acordo recaído.

Artigo 6. Tarifa.

1. As cotas tributarias determinaranse de acordo coa seguinte tarifa:

Licencia de apertura de establecementos, polo actividade desenrolada neles, cota en euros:

GRUPO Denominación Cota en euros

1 BANCOS 1.058,64 €

2 FABRICAS QUE EMPREGUEN MAIS DE 10 OBREIROS 705,76 €

ALMACENES, DEPÓSITOS INFLAMABLES ESTA. SERVIZO 705,76 €

HOTEIS DE 3 E 4 ESTRELAS 705,76 €

III OUTROS HOTEIS 352,88 €

SALAS DE FESTAS E DISCOTECAS 352,88 €

AXENCIAS DE NEGOCIOS 352,88 €

IV CINES E TEATROS 247,02 €

AUTOESCOLAS 247,02 €

V XOIERIAS E PLATERIAS 176,44 €

FABRICAS DE CERRAXERIAS, EMBUTIDOS, LIXIVIAS , GASOSAS,

XABÓNS, TALLERES , TINTURERÍAS

176,44 €

GARAXES 176,44 €

AXENCIAS , SUCURSAIS, DELEGACIÓNS DE SEGUROS 176,44 €

DELEGACIÓNS DE SOCIEDADES 176,44 €

AXENCIAS DE TRANSPORTE 176,44 €

CASAS DE COMIDAS 176,44 €

SALÓNS DE BELEZA 176,44 €

BARES, CAFETERÍAS, PUBS 176,44 €

XESTORÍAS 176,44 €

ALMACÉNS AO POR MAIOR DE CALQUERA MERCANCÍA 176,44 €

FONDAS E HOSPEDAXES 176,44 €

GRANXAS DE TENREIROS DE MAIS DE 10 CABEZAS 176,44 €

GRANXAS DE VISÓNS 176,44 €

VI PERRUQUERÍAS 141,16 €

FABRICAS DE MENOR IMPORTANCIA 141,16 €

TENDAS DE DETALLE 141,16 €

VII TABERNAS E SIMILARES 105,86 €

VIII ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE AUTOBUSES 70,57 €

OUTRAS OFICINAS E DESPACHOS 70,57 €

FORNOS PARA COCER PAN 70,57 €

GRANXAS DE PORCOS E GALIÑAS 70,57 €

IX CLÍNICAS 35,29 €

GRANXAS DE TENREIROS DE MENOS DE 10 CABEZAS 35,29 €

X ACTIVIDADES MOLESTAS 176,44 €

ACTIVIDADES INSALUBRES 352,88 €

ACTIVIDADES NOCIVAS 529,32 €

ACTIVIDADES PERIGOSAS 705,76 €

O resto das actividades non clasificadas anteriormente tributarán por asimilación ós anteriores grupos tendo en

conta criterios de capacidade económica.

2. Cando nun establecemento se exercesen varias actividades a efectos de cómputo de tarifas desta ordenanza,

terase en conta a cota por esta taxa máis alta das que correspondan.

3. En caso de desestimación formulada polo solicitante con anterioridade á concesión da licencia, as cotas a

liquidar, sempre que a actividade municipal se tivera iniciado efectivamente, serán:

a) Do 10% das establecidas se a desestimación se produce no prazo dun mes a partir da solicitude.

b) Do 15% se a desestimación se produce posteriormente ó mencionado mes.

Artigo 7. Exencións e bonificacións

Concederase a exención aos autónomos e empresas que soliciten licenza de obra ou verificación “ a posteriori”

de comunicación previa para levar a cabo a súa implantación no termo municipal, así como para a ampliación

dun establecemento empresarial xa existente sempre que conleve a creación de novos postos de traballo, cando

o seu código CNAE corresponda a algunha actividade económica das incluídas no eido da industria 4 ou da Ris3.

Artigo 8. Devengo.

1. Devengarase a taxa e nace a obriga de contribuír, cando se inicie a actividade municipal que constitúe o feíto

impoñible. Para estes efectos, entenderase iniciada a mencionada actividade na data de presentación da

oportuna solicitude da licencia de apertura, se o suxeito pasivo a pedira expresamente.

2. Cando a apertura teña lugar sen obte-la oportuna licencia, a taxa devengarase no momento no que se inicie

efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento reúne ou non as condicións

esixibles, con independencia da iniciación do expediente administrativo que poida instruírse para autoriza-la

apertura do establecemento ou para decretar que sexa cerrada, se non fora autorizable a apertura.

3. A obriga de contribuír, unha vez nacida, non se verá afectada, de ningún modo, polo denegación da licencia

solicitada ou polo concesión desta, condicionada á modificación das condicións do establecemento, nin polo

renuncia nin desestimación do solicitante unha vez concedida a licencia.

Artigo 9. Declaración.

1. As persoas interesadas na obtención dunha licencia de apertura de establecemento industrial ou mercantil

presentarán, previamente, no rexistro xeral a oportuna solicitude, con especificación da actividade ou

actividades que pretende levar a cabo no local, acompañando o proxecto ou documentos esixidos polas

disposicións vixentes para cada clase de actividade.

2. Se despois de feita a solicitude de licencia de apertura se variara ou ampliara a actividade que se pretende

levar a cabo no establecemento, ou se alteraran as condicións proxectadas por tal establecemento ou ben se

ampliara o local inicialmente previsto, estas modificacións deberán poñerse en coñecemento da administración

municipal co mesmo detalle ou alcance que se esixe na declaración prevista no número anterior.

Artigo 10. Ingreso.

A Taxa esixirase unha vez que se solicite a licencia para apertura do establecemento correspondente.

Artigo 11. Infraccións e sancións.

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como nas sancións que lles corresponden en cada

caso, atenderase ó que dispoñan os artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

 

ORDENANZA FISCAL N° 6 REGULADORA DA TAXA POR LICENCIAS URBANISTICAS.(Publicado en BOPLugo,núm.079 de venres,9 de abril de 2021).
Artigo 1. Fundamento e natureza.
En uso das facultades concedidas polos artigas 133.2 e 142 da Constitución, polo artigo 106 da Lei 7 /85, de 2
de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e os artigos 20 e 58 da Lei 39/88 de 28 de decembro, e de
conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/88 citada, este Concello acorda a imposición e
ordenación da Taxa por licencias urbanísticas, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal.
Artigo 2. Feito impoñible.
Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal, técnica e administrativa, tendente a verificar se os
actos da edificación e uso do solo a que se retiren a Leí sobre Réxime do Solo e Ordenación Urbana, a Lei
9/2002 do Solo de Galicia, Lei 6/98 de Réxime do Solo e outra lexislación concordante, que deban realizarse no
termo municipal, se axustan ás normas urbanísticas, de edificación e no planeamento e normativa urbanística
deste municipio
Artigo 3. Suxeitos pasivos.
1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se retire o artigo 33 da
Lei Xeral Tributaria, que soliciten ou resulten beneficiados ou afectados polo realización da actividade de control
consistente no outorgamento da licencia urbanística.
2. En todo caso terán a condición de substitutos do contribuínte os constructores e contratistas das obras.
Artigo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas físicas e xurídicas a que se
retiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou
liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o
artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.
Artigo 5. Base impoñible.
1.- Constitúe a base impoñible da Taxa:
- O custo real e efectivo da obra civil, cando se trate de movementos de terra, obras de nova planta e
modificación de estructuras ou aspecto exterior das edificacións existentes.
- O custo real e efectivo da vivenda local ou instalación, cando se trate da primeira utilización dos edificios e a
modificación do seu uso.
- O valor que teñan sinalado os terreos e construcións a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles, cando se trate
de parcelamentos urbanos e de demolición de construcións.
2.- Do custo sinalado nas letras a) e b) do número anterior exclúese o correspondente á maquinaria e
instalacións industriais e mecánicas.
Artigo 6. Cota tributaria.
O importe da taxa non poderá exceder, no seu conxunto, real ou previsible do servizo ou actividade de que se
trate.
A primeira utilización e ocupación dos edificios e instalacións en xeral e o cambio de uso dos mesmos
devengará o 5,28 % do que se liquide polo Imposto sobre Construcións e Obras, Nos edificios de propiedade
horizontal deberá ser solicitada a licenza de 1ª utilización polo propietario ou promotor, na totalidade do
edificio debendo presentar coa instancia impreso no modelo oficial da ficha fiscal da alta no IBI ou acreditación
de ter presentado a Alta.
TARIFAS
As tarifas a aplicar por cada licenza que deba expedirse será a seguinte:
EPÍGRAFE PRIMEIRO:
1. OBRAS DE NOVA PLANTA: A tarifa a aplicar será do 0,31% do presuposto de execución material da obra.
2. ELEVACIÓN DE PISOS SOBRE COSNTRUCIÓNS EXISTENTES: Aplicarase a mesma tarifa que para as obras de nova
planta.
EPÍGRAFE SEGUNDO:
Movemento de terras como consecuencia do baleirado ou recheo de solares, por cada metro cúbico de terra
movida: 0,09 €/m3
EPÍGRAFE TERCEIRO:
As parcelacións, por cada metro cadrado obxecto de tales operacións:
- Parcelacións urbanísticas: 0,16 €/ m3
- Parcelacións rústicas: 0,03 €/ m3
EPÍGRAFE CUARTO:
Sinalamento de alineacións e rasantes:
- Ata 10 metros de fachada: 3,14 €
- por cada metro lineal máis: 0,63 €/m
EPÍGRAFE QUINTO:
1, OBRAS MENORES: A tarifa a aplicar será do 0,52% do presuposto da obra, con un mínimo de liquidación de
31,43 €.
EPÍGRAFE SEXTO:
A tarifa a aplicar por cada licenza de obra a que se refire o artigo 10 do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro
Regulamento de Disciplina Urbanística de Galicia e non engadida nos epígrafes anteriores será do 0,50% do
presuposto, con un mínimo de 30 €.
Artigo 7. Exencións e bonificacións.
Concederase a exención aos autónomos e empresas que soliciten licenza de obra ou verificación “ a posteriori”
de comunicación previa para levar a cabo a súa implantación no termo municipal, así como para a ampliación
dun establecemento empresarial xa existente sempre que conleve a creación de novos postos de traballo, cando
o seu código CNAE corresponda a algunha actividade económica das incluídas no eido da industria 4 ou da Ris3.
Artigo 8 . Devengo.
1.- Devengarase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se inicie a actividade municipal que constitúe o seu
feito impoñible. A estes efectos entenderase iniciada a mencionada actividade na data de presentación da
oportuna solicitude de licencia urbanística que inicie o expediente, que non se tramitará sen que se efectuara o
pago correspondente.
2.- Cando as obras se iniciaran ou executaran sen obte-la oportuna licencia, a taxa devengarase cando se inicie
efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestión é ou non autorizable, con
independencia da iniciación do expediente por infracción tributaria.
3.- A obriga de contribuír, unha vez nacida, non se verá afectada de ningún modo pola denegación da licencia
solicitada ou pola concesión desta condicionada á modificación do proxecto presentado, nin pola renuncia ou
desestimación do solicitante unha vez concedida a licencia.
Artigo 9. Declaración.
1. - As persoas interesadas na obtención dunha licencia de obras presentarán previamente, no Rexistro Xeral a
oportuna solicitude, acompañando un proxecto visado polo Colexio Oficial respectivo, con especificación
detallada da natureza da obra e o lugar de emprazamento, na que se fago constar o importe estimado da obra,
medicións e destino do edificio.
2.- Cando se trate de licencia para aqueles actos nos que non sexo esixible a formulación do proxecto subscrito
por un técnico competente, á solicitude acompañarase un presuposto das obras que se vaian realizar, coa
descrición detallada da superficie afectada, número de departamentos, materiais que se vaian empregar e, en
xeral, das características da obra ou acto dos que os datos permitan comproba-lo seu custo.
3.- Se despois de formulada a solicitude de licencia se modificara ou ampliara o proxecto deberá poñerse en
coñecemento da Administración municipal acompañando o novo presuposto ou o reformado e, se é o caso,
planos e memorias da modificación ou ampliación.
Artigo 10. Liquidación e ingreso.
1.- Liquidarase e esixirase o importe da taxa unha vez concedida a licencia urbanística. Non obstante, esixirase o
importe da taxa no momento de presenta-la solicitude de licencia de obra, en calidade de depósito previo.
2. - A Administración municipal poderá comproba-lo custo real e efectivo unha vez rematadas as obras, e a
superficie dos carteis declarada polo solicitante e, á vista do resultado de tal comprobación, practicará a
liquidación definitiva que proceda, coa deducción, se é o caso, da liquidación inicial.
3. - No caso de parcelamentos urbanos e demolición de construcións, a liquidación que se practique, unha vez
concedida a licencia, sobre a base impoñible que lle corresponda, terá carácter definitivo salvo que o valor
sinalado no Imposto sobre Bens Inmobles non teña este carácter.
4.- As liquidacións que se practiquen serán notificadas ó suxeito pasivo substituto do contribuínte para o seu
ingreso directo nas arcas municipais utilizando os medios de pago e os prazos que sinala· o Regulamento Xeral
de Recadación.
Artigo 11. Infraccións e sancións.
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que lles corresponden en cada
caso, estarase ó disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
PRIMEIRA- As licencias urbanísticas concedidas caducarán no prazo de seis meses se non se inician as obras e
se antes de que transcorran dous anos desde a súa concesión estas non se rematan.
SEGUNDA- A exacción desta taxa será compatible co imposto municipal sobre construcións.

 

 

 

ORDENANZA FISCAL N° 7 REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artigo 7º.- Tarifas A tarifa a que se refire o artigo anterior estruturase da seguinte maneira: Exemplar das ordenanzas fiscais: 3,14 € por ordenanza. Certificacións de documentos de acordos municipais, técnicos municipais, de cualificación urbanística e calquera outra certificación: 0,00 €. Bastanteo de poderes que teñan que surtir efectos anas Oficinas Municipais: 0,00 €. Compulsa de documentos, por folio: 0,00 €. Por cada documento que se expida en fotocopia:
o Ata 2 folios: 0,00 €.
o Máis de 2 folios: 0,21 € por folio. Documentos relativos a servizos urbanísticos:
o Por cada expediente de declaración de ruína de edificios: 62,85 € por cada certificación urbanística ou informe que se expida polos servizos urbanísticos solicitado a instancia de parte ou como consecuencia de denuncia presentada no rexistro municipal: 25,14 €.
o Cartografía dixitalizada, de propiedade do Concello, por cada folla da cartografía oficial, gravada en soporte CD: 15,71 €. A persoa a favor da que se expidan as copias soamente poderá utilizalas para estudos e traballos, queda expresamente prohibida toda transmisión, cesión, préstamo, comercialización ou copias sen permiso previo e por escrito do Concello, non sendo este responsable dos erros ou omisións que puideran existir na citada cartografía.
Documentos relativos a contratación: Por cada contrato administrativo que se subscriba de obras ou servizos: 31,43 € Constitución, substitución ou devolución de fianzas para licitacións de obras, servizos, subministracións e outros contratos municipais, por cada acto: 6,29 €
Tramitación de expedientes urbanísticos nos termos da Disposición Transitoria terceira da Lei 2/2010, de 25 de marzo de Medidas Urxentes de Modificación da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia Por m2 construídos:

De 1,00 a 50,00................................................................ 398,35 €

De 51,00 a 100,00............................................................. 802,03 €
De 101,00 a 150,00........................................................... 1.333,17 €
De 151,00 a 200,00.......................................................... 1.864,31 €

De 201,00 a 250,00.......................................................... 2.395,45 €

Máis de 251,00................................................................. 2.666,33 €

 

ORDENANZA FISCAL N° 8 REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓNS DO VOO, SOLO E SUBSOLO DA VÍA PÚBLICA

Artigo 6º.- Cota tributaria

1. A contía da taxa regulada nesta ordenanza será a fixada nas tarifas contidas no apartado 7 seguinte.

7. As tarifas da taxa serán as seguintes:

7.1 Ocupación do subsolo, solo ou voo da vía pública con cables de calquera tipo, ó ano por metro lineal ocupado, 0,0731 euros.

7.2 Ocupación do subsolo, solo ou voo da vía publicaron tubos para a condución de aga ou gas, ó ano por metro lineal ocupado 1,04 euros.

7.3 Ocupación con postes de madeira, cemento armado pu ferro, cada un ó ano, 7,31 euros

7.4 Por cada m2, ou fracción de solo da vía pública ocupado ó mes, 1,25 euros

7.5 Ocupación con palomillas, 0,54 euros por unidade

7.6 Ocupación con basculas e aparatos de venta automática actuados por moeda, 5,50 euros, por cada m2 o fracción

7.7 Ocupación con aparatos de subministro de gasolina, 5,50 euros por unidade

7.8 Ocupación con industrias ambulantes e rodaxes cinematográficos, por m2 , 7,31 euros

8. Cando para a autorización da utilización privativa se utilicen procedementos de licitación pública, o importe da taxa virá determinado polo valor económico da proposición sobre a que recaia a concesión, autorización ou adxudicación

ORDENANZA FISCAL N° 9 REGULADORA DA TAXA POR APERTURA DE GABIAS, CALICATAS E CALAS EN TERREOS DE USO PÚBLICO, ASÍ COMO AS REMOCIÓNS DE PAVIMENTO OU BEIRARRÚAS NA VÍA PÚBLICA

Artigo 6º.- TARIFAS.

EUROS

1. Gabias ou exploracións, cota mensual por metro lineal ou fracción 2,19.

2. Calas, cota mensual por m2 de superficie ocupada 3,57.

3. Remoción de pavimento ou beirarrúa, cota mensual por metro cadrado ou fracción 1,85.

Nota: Cando a apertura dunha gabia, exploración ou cala impide tamén a remoción do pavimento ou beirarrúa, esixirase a cota que corresponde a ambos conceptos.

 

ORDENANZA FISCAL N° 10 REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO CON POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIÓNS DE RECREO E POR MESAS E CADEIRAS CON FINALIDADE LUCRATIVA

Artigo 6º.- Cota tributaria.

1. A contía da taxa reguladora nesta ordenanza, será a fixada nas tarifas contidas no apartado seguinte, atendendo á superficie ocupada polos aproveitamentos, expresada en metros cadrados.

2. As tarifas da taxa serán as seguintes, por cada metro cadrado de superficie ocupado e día de ocupación ou aproveitamento:

2.1 Paseos e beirarrúas, 4,10 euros.

2.2 parques e prazas públicas, 3,15 euros.

3. Para os efectos previstos na aplicación do apartado 2 anterior, terase en conta o seguinte:
a) Se o número de metros cadrados do aproveitamento non fora enteiro redondearase por exceso para obte-la superficie ocupada.
b) Se como consecuencia da colocación de toldos, marquesiñas, separadores, grellas e outros elementos auxiliares se delimita unha superficie maior á ocupada por mesas e cadeiras, tomarase aquela como base de cálculo.

4. Non obstante o disposto nos apartados anteriores, cando para a autorización da utilización privativa se sigan procedementos de licitación pública, o importe da taxa virá determinado polo valor económico da proposición sobre a que recaia a concesión autorización ou adxudicación.

 

ORDENANZA FISCAL N° 11 REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN, REBOS, VALADOS, PUNTAIS, CABALETES, ESTADAS E OUTRAS INSTALACIÓNS ANÁLOGAS

Artigo 6º.- Tarifas esixiranse as seguinte tarifas:

EUROS: m2/mes

1.Vallas e asnillas, 1,47

2. As mesmas instalacións a que se refire o epígrafe anterior, canso estean instaladas por período superior a seis meses, a partir do primeiro día posterior a dito termino, por m2 ou fracción ó mes: 4,03

3. Ocupacións con mercancías, materiais de construción, rebas ou outros elementos similares, incluso cando se depositen en vagón, contedores e análogos, cota diaria por m2 o fracción: 3,67

4. Valados, grúas, elevadores, estadas e outras instalacións semellantes colocadas na vía pública e non incluídas nos números anteriores, por m2 o fracción, ó mes: 3,67

 

ORDENANZA FISCAL N° 12 REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DA BEIRARRÚAS E AS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO, CARGA E DESCARGA DE MERCANCÍA DE CALQUERA CLASE

Artigo 6º.- Cota tributaria

1. A contía da taxa determinarase de acordo coas tarifas contidas no apartado seguinte:

2. Tarifas:

2.1 Tarifa primeira: será de aplicación ós vados permanentes: 3,67 euros por metro lineal

2.2 Tarifa segunda: será de aplicación ós vados temporais e prorratearase tendo en conta a tarifa primeira e o tempo de duración do vado.

2.3 Tarifa terceira: placas de sinalización, por unidade, 22,00 euros.

 

ORDENANZA FISCAL N° 12 (bis) REGULADORA DA VENDA AMBULANTE CAPITULO VII INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

Artigo 15º.- Pola comisión de infraccións poderán impoñerse as seguintes sancións:

Por infracción leve: Multa de ata 31,48 €

Por infracción grave: Multa de entre 31,49 € a 62,95 €

Por infracción moi grave: multa de 62,96 a 94,43 €
Como sanción accesoria poderá acordarse a revogación da autorización para realiza-la venda ambulante para o caso de infraccións graves e moi graves Artigo 16º.- Nos supostos de revogación da autorización de venda ambulante ou de exercicio da mesma sen autorización, o infractor ven obrigado, ademais do cese da actividade, a retira-lo posto de venda no prazo que se indique na resolución da Alcaldía. De non cumprirse coa orde de cese e de retirada, procederase á execución forzosa das citadas obrigas mediante execución subsidiaria ou con imposición de multas coercitivas reiterables de ata 94,43 euros cada unha.

Artigo 23º. Sanciones .- Serán as seguintes:

1. por faltas leves:
a) apercibimento
b) multa de ata 785,66 euros.
2. por faltas graves:
a) multa de ata 1.571,31 euros.
3. por faltas moi graves:
a) multa de ata 3.142,62 euros.
Revocación da autorización. No obstante la responsabilidade esixible ao titular do posto conforme ao establecido no apartado a) do artigo 17, no suposto de faltas imputables directamente aos colaboradores, estes poderán se sancionados conforme ao establecido no presenta artigo. En casos de faltas graves e moi graves, a Alcaldía poderá decretar provisionalmente suspensión da licenza e consecuentemente o cese na actividade. A imposición das sancións corresponderá á Alcaldía-Presidencia, previa a instrución do correspondente expediente.

 

ORDENANZA FISCAL N° 13 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, RENOVACIÓN, INSCRICIÓNS REXISTRAIS E AS SÚAS MODIFICACIÓNS E CANCELACIÓNS

Artigo 6º.- Tarifas.

1. Licenza de animais potencialmente perigosos, 10,48 euros

2. Ficha identificativa individual, 6,29 euros

3. Renovación de licenzas, 5,24 euros

4. Inscrición no rexistro A.P.P., 4,19 euros

5. Inscrición no censo de animais de compañía, 2,10 euros

6. Modificación rexistral, 2,10 euros Os actos ós que se refiren os epígrafes 1, 3, 4 e 7, cando se soliciten polos suxeitos pasivos a que se refire o número 2 do artigo 3, terán un recargo do 25 por cento.

ORDENANZA FISCAL Nº 14 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DA PISCINA MUNICIPAL

ARTIGO 6.- Cota tributaria. A contía da taxa determinarase aplicando as tarifas seguintes:
1. Veciños do municipio, 1 dia 0,52 €.
2. Veciños do municipio, 6 dia 2,10 €.
3. Veciños do municipio, carné familiar para temporada completa, 6,29 €.
4. Non residentes, 1 día 1,05 €.
5. Non residentes, carné familiar por temporada completa, 15,71 €.

ORDENANZA FISCAL Nº 15 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS.

ARTIGO 5.- Bases de gravame e tarifas:

Euros/ano.

- Vivendas en urbano: 44,67

- Vivendas en rústico: 41,77

- Perfumerías: 62,76

-Talleres de reparacións e vehículos: 69,62

- Establecementos de electrodomésticos: 69,62

- Pastelerías: 62,76

- Estacións de servizo: 150,85

- Talleres e industrias cárnicas: 69,62

- Supermercados: 173,72

- Bares e cafeterías :78,90

- Bancos: 145,03

- Oficinas: 62,76

- Carnicerías: 69,62

- Pequeno comercio: 62,76

- Hoteis, hostais e restaurantes: 173,72

- Disco pub: 98,63

-Perruquerías:62,76

-Floristerías: 69,62

-Resto de actividades industriais non establecidos expresamente: 62,76

 

ORDENANZA FISCAL N° 16 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO

DE AUGA.(publicado en BOP Lugo, número 079 de venres, 9 de abril de 2021)

Artigo 1º.- Fundamento e natureza.

O abeiro do previsto nos artigos 58 e 20, epígrafes 1 e 4.t) da Lei 39/1988, de 28 de decembro, Reguladora das

Facendas Locais, e de conformidade co que dispoñen os artigos 15 a 19 de dito Texto Legal, este Concello

establece a "taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga", que se rexerá pola presente ordenanza

fiscal.

Artigo 2º.- Feito impoñible.

Constitúe o feíto impoñible da taxa a subministración de auga, nos termos especificados nas tarifas contidas no

artigo 62 da presente ordenanza.

Artigo 3º.- Suxeito pasivo.

1 . Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas, así como as

entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que se beneficien dos servizos ou actividades que

constitúen o feito impoñible da taxa.

2. Cando a subministración de auga beneficie ou afecte ós ocupantes de vivendas ou locais, terán a condición de

substitutos do contribuínte os propietarios de ditos inmobles, os cales poderán repercutir, no seu caso, as cotas

sobre os respectivos beneficiarios.

Artigo 4º.- Responsables.

1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo tódalas persoas que sexan causantes

ou colaboren na realización dunha infracción tributaria.

2. Os copartícipes ou cotitulares das entidades xurídicas ou económicas a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral

Tributaria responderán solidariamente en proporción das súas respectivas participacións das obrigas tributarias

das mencionadas entidades.

3. Os administradores de persoas xurídicas que non realizaran os actos da súa incumbencia para o cumprimento

das obrigas tributarias daquelas responderán subsidiariamente das débedas seguintes:

a) Cando se cometeu unha infracción tributaria simple, do importe da sanción.

b) Cando se cometeu unha infracción tributaria grave, da totalidade da débeda esixible.

c) En supostos de cese das actividades da sociedade, do importe das obrigas tributarias pendentes na data de

cese.

4. A responsabilidade esixirase en todo caso nos termos e de acorde co procedemento previsto na Lei Xeral

Tributaria.

Artigo 5º.- Beneficios fiscais.

Non se aplicarán bonificacións nin reducións para a determinación da débeda.

Artigo 6°.- Cota tributaria.

A contía da taxa regulada nesta ordenanza será a determinada nas tarifas seguintes (I.V.E. non incluído):

Epígrafe 1. Vivendas familiares. Tarifas:

1.1 Mínimo de consumo 45 m³/ab. Trim.: 0,485 euros/m³.

1.2 Exceso: 0,527 euros/m³.

Epígrafe 2. Comerciais:

2.1 Mínimo de consumo 45 m³/ab. Trim.: 0,485 euros/m³.

2.2 Exceso: 0,527 euros/m³.

Epígrafe 3. Industriais e obras:

3.1 Mínimo de consumo 45 m³/ab. Trim: 0,556 euros/m³.

3.2 Exceso: 0,600 euros/m³.

Epígrafe 4. Cotas de conservación de acometidas de abastecemento: 0,300 Euros/Ab. Mes

4.1.- Cotas de conservación de contadores: 0,359 euros/Ab.Mes

Epígrafe 5. Acometidas.Establécense diferentes prezos dependendo do diámetro da acometida e do tipo de

reposición a realizar na gabia (euros):

0Acometida Terra(A) Asfalto(B) Baldosa-beirarrúa (C)

3/4" 204,46 263,19 313,44

1" 222,51 280,79 330,42

11/4” - 11/2” 267,66 326,56 376,22

2" 318,54 376,22 426,47

Epígrafe 6. Contadores.

6.1 Instalación en batería de contadores ou similar (contador de 13/15 mm): 83,59 euros/ud.

6.2 Instalación en batería de contadores ou similar (contador de 20 mm): 106,09 euros/ud.

6.3 Instalación de contadores de diámetro superior a 20 mm: farase presuposto para cada caso.

6.4 Tarifa de contadores (sen colocación), tarifa:

0 mm Euros por unidade

15 60,02

20 83,00

25 135,13

30 188,96

40 292,99

50 639,996

65 793,35

Epígrafe 7. Desprecintado de contador: 19,15 €/ud.

Epígrafe 8. Conexión a rede de abastecemento e precintado de racores non colocados polo persoal do servizo:

19,15 €/ud.

Epígrafe 9. A petición do abonado por comprobación da medición do contador do abonado con contador patrón:

19,15 €/ud.

Artigo 7 .- Devengo e perído impositivo.

A taxa devengarase cando se presente a solicitude que incie a prestación do servizo pertinente, que non se

realizará sen que se efectuara o pago correspondente.

O periodo impositivo por subministración de auga será por trimestres naturais.

Artigo 8.- Réxime de declaración e ingreso.

Unha vez autorizada a conexión a rede municipal de subministración de auga ou o cambio de titularidade, o

suxeito pasivo deberá practica-la declación-liquidación (autoliquidación) conforme o sinalado na presente

ordenanza. A taxa por subiminstración liquidarase trimestralmente meidante o correspondente padrón de auga

aprobado polo órgano competente.

O cobro por subministro de auga realizarase mediante domiciliación directa, que é obrigatoria para tódolos

abonados ó servizo. Debendo en todo caso facer efectiva a súa débeda dentro do prazo comprendido desde o

día en que se inicie a xestión do cobro a través da entidade bancaria colaboradora ata o último día do mes

seguinte. As cotas non satisfeitas no período citado esixiranse mediante o procedemento de constrinximento e

na forma determinada nesta ordenanza.

Artigo 9°.- Notificacións das taxas.

A taxa de períodos sucesivos notificarase colectivamente, mediante a exposición pública do padrón no taboleiro

de anuncios do Concello, polo período que se publicará no Boletín Oficial da Provincia.

Xestión de cobros ós aboados morosos: 4,36 euros/unidade, en concepto de gastos ocasionados pola

comunicación certificada dos recibos pendentes de pago.

Tódalas contías tributarias veranse gravadas polo I.V.E. correspondente.

Artigo 10º.- lnfraccións e sancións.

O Concello, seguindo o procedemento establecido edentro dos prazos outorgados para este caso, suspenderá a

subministración:

a) Cando por parte do abonado tora negada ou entorpecida reiteradamente a entrada no domicilio ó persoal

encargado da lectura dos contadores.

Cando non se pagara o importe dun trimestre pola subministración de auga. Todo esto sen prexuízo da súa

esixencia mediante o procedemento de constrinximento.

En todo o demais, as infraccións e sancións en materia tributaria rexeranse polo disposto nos artigos 77 e

seguintes da Lei Xeral Tributaria e a súa normativa de desenvolvemento.

Disposición Adicional

PRIMEIRA. Exencións en caso de catástrofe ou de infortunios públicos.

Cando se produzan situacións catastróficas ou infortunios públicos, previo recoñecemento da situación de

emerxencia polo Pleno, os afectados quedarán exentos do pago da taxa no período ou períodos de cobranza

correspondentes en tanto perdure a situación de emerxencia. O Alcalde será competente para establecer o

procedemento abreviado, prazos de solicitude e resolución dos expedientes.

Cando existiran concesións ou contratos de servizo, comunicarase ás empresas adxudicatarias para que non

efectúen as facturacións, asumindo o pago o concello en concepto de subvención co obxecto de garantir o

equilibrio económico da prestación.

DISPOSICIÓN FINAL.

Unha vez que se efectúe a publicación do texto íntegro da presente ordenanza no Boletín Oficial da Provincia

entrará en vigor, continuando a súa vixencia ata que se acorde a súa modificación ou derogación.

Palas de Rei, 29 de marzo de 2021. O Alcalde, Pablo Jose Taboada Camoira. »

Contra o presente Acordo, conforme ao artigo 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,

aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, poderase interpor polo interesados recurso

contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte da publicación deste

anuncio en o Boletín Oficial da Provincia, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con sede en A Coruña.

APROBACIÓN DEFINITIVA

Ao non haberse presentado reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente

elevado a definitivo o Acordo plenario provisional deste Concello sobre a modificación de Ordenanza Fiscal

Reguladora de TAXA POLO SERVIZO DA REDE DE SUMIDOIROS E DEPURACIÓN DE AUGA (ACTUALIZACIÓN IPC

2021), cuxo texto íntegro se fai público en cumprimento do artigo 17.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora

das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

ORDENANZA FISCAL Nº 17 REGULADORA DE LA TAXA PO LA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE REDE DE

SUMIDOIROS E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS(publicado en BOP Lugo, num.079, de venres, 9 de abril de 2021)

ARTIGO 1.- Fundamento e natureza.

En uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e l44 da Constitución Española e polo art. 106 da Lei

7/l985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de conformidade có disposto nos artigos 15 a 19

da Lei 39/l988, Reguladora das Facendas Locais, o Concello de Palas de Rei establece a Taxa pola prestación do

servizo municipal de rede de sumidoiros e depuración de augas residuais, a que se refire o artigo 20.4 s) da Lei

39/88, que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal, normas que atenden ó prevido no art. 58 da citada Lei

Reguladora das Facendas Locais.

ARTIGO 2.- Feito impoñible.

1.-Constitúe o feito impoñible da taxa:

a).- A actividade municipal, técnica e administrativa, tendente a verificar se se dan as condicións necesarias

para autorizar a acometida á rede municipal de sumidoiros.

b).- A prestación dos servizos de evacuación de excretas, augas pluviais, negras e residuais a través da rede

municipal de sumidoiros e o seu tratamento para depuralas se os vertidos se realizan a través da acometida á

rede desde un inmoble.

c).- A prestación dos servizos de evacuación de excretas, augas pluviais, negras e residuais a través da rede

municipal de sumidoiros e o seu tratamento para depuralas se os vertidos se realizan a través da acometida á

rede desde un depósito móbil.

2.- Non estarán suxeitas ás taxas as fincas derruídas, declaradas ruinosas ou que teñan a condición de solar ou

terreo.

ARTIGO 3.- Suxeito pasivo

1.- Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o art. 33 da

Lei Xeral Tributaria nos casos seguintes:

a).- Cando se trate da concesión de licenza de acometida á rede, o propietario, o promotor, usufrutuario ou

titular do dominio útil da finca.

b).- No caso de prestación de servizos do número 1.b) do artigo anterior, os ocupantes ou usuarios das fincas do

termo municipal beneficiarios dos mencionados servizos, calquera que sexa o seu título: propietarios,

usufrutuarios, habitacionistas ou arrendatarios, incluso en precario.

c).- No caso de prestación de servizos do número 1.c) do artigo anterior, os que efectúen os vertidos.

2.-En todo caso, terá a consideración de suxeito pasivo o substituto do ocupante ou usuario das vivendas ou

locais, o propietario destes inmobles, nestes poderán repercutir, se é o caso, as cotas satisfeitas sobre os

respectivos beneficiarios do servizo.

ARTIGO 4.- Responsables.

Responderán solidaria e subsidiariamente deste tributo as persoas físicas e xurídicas a que se refiren os artigos

38, 39 e 40 da Lei Xeral Tributaria.

ARTIGO 5.- Cota Tributaria.

A cota esixirase de conformidade coas seguintes tarifas (IVE non incluído):

A) Aboados con subministración de auga potable para os metros cúbicos facturados en abastecemento de auga:

0,395 euros/m3.

B)Aboados sen subministración de auga potable; cota fixa:

- Vivendas familiares: 18,51 euros/ trimestre

- Comerciais: 18,51 euros/ trimestre

- Industriais y obras: 34,62 euros/trimestre.

C) Abonados con consumos en abastecemento de procedencia total ou parcial distinta a rede municipal:

Aquelas actividades económicas ou industriais que nos seu proceso de produción utilicen medios propios de

abastecemento de auga exclusivamente ou conxuntamente coa auga da rede municipal e vertan á rede de

alcantariallado un caudal superior ao consumido da rede, instalarán ao seu cargo aparatos para a medida do

caudal vertido ao alcantarillado, dita medición servirá de base para a facturación do servizo por depuración de

augas residuais.

De mutuo acordo entre Empresa e Concesionaria do servizo de augas poderase realizar un aforo do caudal

vertido a efectos de facturación.

A facturación será da cordo a seguinte tarifa:

Mínimo 45 m³/hab. trimestre: 0,390 €/m³

Exceso máis de 45 m3/hab. Trimestre: 0,390 €/m3

D) Acometidas de saneamento para unha lonxitude máxima de 5 metros

- Gabia en terra: 394,46 euros/ud.

- Gabia en asfalto: 432,77 euros/ud.

- Gabia en beirarrúa: 481,41 euros/ud.

Tódalas contías tributarias veranse gravadas co IVE correspondente.

ARTIGO 6.- Exencións e bonificacións

Non se concederá exención ou bonificación algunha.

ARTIGO 7.- Devengo.

1.- Cando se inicie a actividade municipal que constitúe o seu feito impoñible devéngase a taxa e nace a obriga

de contribuír, entendéndose esta iniciada:

a).- Na data de presentación da oportuna solicitude da licenza de acometida ou de vertido esporádico sen

enganche á rede, se o suxeito pasivo a formulara expresamente

b).- Dende que teña lugar a efectiva acometida á rede municipal de sumidoiros ou o vertido efectivo no suposto

recollido no apartado 1 c) do artigo 2. O devengo por esta modalidade da taxa producirase con independencia de

que se obtivera ou non a licenza pertinente e sen prexuízo da iniciación do expediente administrativo que pode

instruírse para a súa autorización.

2.- Os servizos de evacuación de excretas, augas pluviais, negras e residuais, e da súa depuración, son de

carácter obrigatorio para tódalas fincas do municipio que teñan fachadas a rúas, prazas ou vías publicas nas

que exista rede de sumidoiros, sempre que a distancia entre a rede e a finca non exceda de cen metros, e

devengarase a taxa aínda cando os interesados non procedan a efectuar a acometida á rede.

ARTIGO 8.- Declaración, liquidación e ingreso.

1.- Os propietarios de edificios e vivendas ou, se é o caso, os usuarios do servizo están obrigados a presentar nas

oficinas municipais as oportunas altas que orixinan a obriga de contribuír.

2.- Igual obriga existirá nos cambios de titularidade dun edificio, vivenda ou local e cando se produza variacións

físicas ou xurídicas que teñan transcendencia na orde tributaria.

3.- Tratándose de inmobles que non dispoñen de servizo domiciliario de auga, as altas serán efectivas no mesmo

ano en que se produzan e as baixas, no ano seguinte a aquel no que se declaren. Unhas e outras deberán ser

postas en coñecemento da oficina xestora da taxa dentro dos quince días seguintes a aquel no que se produzan.

4.- No caso de inmobles de nova construción, os promotores, ó mesmo tempo que solicitan a licenza de obras,

instarán tamén a autorización para realiza-las obras de acometida á rede xeral de sumidoiros, acompañando un

xustificante de ter pagado a cota de acometida correspondente.

5.- Os propietarios, usufrutuarios ou titulares de dominio útil dos inmobles que non sexan de nova construción,

interesados na concesión de licenza de acometida á rede de sumidoiros, están obrigados a presenta-la

correspondente solicitude de acometida, achegando o xustificante de pago.

6.- Si se realiza a acometida sen mediar solicitude, procederase a practica-la liquidación, esixindo o ingreso nos

prazos previstos no artigo 20 do Regulamento Xeral de Recadación,sen prexuízo da apertura do correspondente

expediente de sanción.

7.- As solicitudes de baixas serán de efecto a partir do semestre seguinte ó da súa presentación.

8.- Unha vez autorizada a acometida, o cobro da taxa realizarase trimestralmente, conxuntamente có da taxa

por subministración de auga, entendéndose efectuada a notificación das cotas coa aprobación do

correspondente padrón aprobado polo órgano competente.

ARTIGO 9.- Infraccións e sancións:

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que lles corresponden en cada

caso, atenderase ó que se dispoña nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

Disposición Adicional

PRIMEIRA. Exencións en caso de catástrofe ou de infortunios públicos.

Cando se produzan situacións catastróficas ou infortunios públicos, previo recoñecemento da situación de

emerxencia polo Pleno, os afectados quedarán exentos do pago da taxa no período ou períodos de cobranza

correspondentes en tanto perdure a situación de emerxencia. O Alcalde será competente para establecer o

procedemento abreviado, prazos de solicitude e resolución dos expedientes.

Cando existiran concesións ou contratos de servizo, comunicarase ás empresas adxudicatarias para que non

efectúen as facturacións, asumindo o pago o concello en concepto de subvención co obxecto de garantir o

equilibrio económico da prestación.

DISPOSICIÓN FINAL: Unha vez a que se publique integramente o texto da presente Ordenanza no Boletín Oficial

da Provincia entrará en vigor, continuando a súa vixencia ata que se acorde a súa modificación ou derogación.

En Palas de Rei, a 29 de marzo de 2021. O Alcalde, Pablo José Taboada Camoira »

Contra o presente Acordo, conforme ao artigo 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,

aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, poderase interpor polo interesados recurso

contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación deste

anuncio en o Boletín Oficial da Provincia, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con sede en A Coruña.

 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA EMISIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS NA RADIO MUNICIPAL DE PALAS DE REI, RADIO PALAS F.M.

Artigo 4.- Tarifas As tarifas do prezo público serán as seguintes:

a) Paquete de anuncios:
1. 10 cuñas emitidas nunha semana; resultando este paquete de cuñas en 20,95 € (10 cuñas por 2,095 € cada cuña igual a 20,95 €).
2. 10 cuñas emitidas en dúas semanas; resultando este paquete de cuñas en 20,95 € (10 cuñas por 2,095 € cada cuña igual a 20,95 €).
3. 22 cuñas emitidas ao mes sairían en 52,38 € (polo que o prezo da cuña sería de 2,38 €); se a contratación se realizase trimestralmete gozará dunha bonificación do 20%.
4. 2 cuñas emitidas por día de emisión sendo contratado este paquete con carácter anual a razón de 382,35 €.

b) Anuncios publicitarios ordinarios: 2,57 € cada cuña.
Descontos aplicables só a anuncios publicitarios pola modalidade ordinaria: Pola contratación de máis de 50 anuncios: o 10%. Pola contratación de máis de 75 anuncios: o 15%. Pola contratación de máis de 100 anuncios: o 20%.
Estes descontos no son acumulables e faranse só no momento da contratación no sendo acumulativos ao largo do ano.

c) Necrolóxicas funerais: patrocinio anual, con dereito a unha referencia en cada necrolóxica emitida 377,11 €.

d) Por anuncios publicitarios de compra-venta de inmóbeis u outros enseres, a razón de dúas insercións diarias en horario de mañá que deberán ser contratados con carácter semanal = 12,57 €; ou mensual =31,43 €.

e) Patrocinios con dereito a un mínimo de dúas referencias por programa 5,24 € por programa.

f) Por estratexia de elaboración e gravación de anuncios publicitarios 8,38 €.

Todos estes prezos serán incrementados co IVA vixente no momento en que se formalice o contrato

 

ORDENANZA FISCAL N° 20 ORDENANZA REGULADORA DA TASA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO PUNTO LIMPO

Artigo 5º.- Cota tributaria.

A cota tributaria derivada da realización do feito impoñible será:

Residuos comúns: Euros

Papel e cartón 0,00

Vidro 0,00

Bricks e latas 0,00

Plásticos agrícolas 0,00

Restos metálicos de fogares 6,29 euros/m3

Electrodomésticos sen CFC 10,48 euros/unidade

Podas e Restos vexetais 3,14 euros/unidade

Mobles 6,29 euros/m3

Colchóns de dúas ou máis prazas 6,29 euros/unidade

Colchóns de unha praza 3,14 euros/unidade

Cascotes de pequenas obras 10,48 euros/m3

Outros residuos de carácter voluminoso 6,29 euros/m3

Residuos especiais: Euros

Aceites 0,06

Electrodomésticos con CFC 1,35

O servizo extraordinario e ocasional de recollida destes residuos a domicilio, por parte do persoal municipal, suporá incrementar a tarifa en 4,19 euros.

 

ORDENANZA FISCAL N° 21 ORDENANZA REGULADORA DA TASA PARA A PROTECCIÓN DOS CAMIÑOS RURAIS E VÍAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE PALAS DE REI POLO SEU APROVEITAMENTO

Artigo 6º.- Cota tributaria.

A contía da tas ven determinada polo seguinte polinomio:

Cota tributaria = tarifa según aproveitamento x peso x distancia recorrida

DEFINICIÓN DAS CLASES DE APROVEITAMENTO E CADRO DE TARIFAS :

O aproveitamento de LARGA DURACIÓN comprende unha duración superior a seis meses naturais.

O aproveitamento HABITUAL comprende unha duración de trinta e un días naturais a seis meses naturais.

O aproveitamento de CONTINUADO comprende unha duración de dez días naturais e trinta días naturais.

O aproveitamento de ESPORÁDICO comprende unha duración máxima de nove días naturais.

CLASE DE APROVEITAMENTO TARIFA (euros/Tm. Km.)

LARGA DURACIÓN 0,0262

HABITUAL 0,0346

CONTINUADO 0,0524

ESPORÁDICO 0,0733
Establecese unha cota tributaria mínima de 157,13 € pola licenza de vehículo autorizado para as dúas primeiras clases de aproveitamento especificadas, sendo tal cota tributaria mínima para o aproveitamento continuado de 78,57 €, e de 52,38 € para o aproveitamento esporádico.

 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 22 ORDENANZA REGULADORA DA TASA POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES CULTURAIS, ESCOLAS, ACITVIDADES DEPORTIVAS E RECREATIVAS.

Artigo 4.- COTA TRIBUTARIA:

A cota tributaria da taxa reguladora nesta ordenanza fiscal será a fixada na seguinte tarifa:
1 ESCOLAS DEPORTIVAS                        EUROS
cota anual única empadroados              31,43
cota anual única non empadroados       47,14
2 TALLERES E OBRADOIROS
cota anual única empadroados             10,48
cota anual única non empadroados       15,71
3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS E/O RECREATIVAS
actividade 1/2 día novos empadroados   3,14
actividade 1/2 día novos non empadroados 4,71
actividade 1 día novo empadroados        6,29
actividade 1 día novo non empadroados 9,43
actividade por hora novo empadroados   1,05
actividade por hora novo non empadroados 1,57
actividade 1/2 día adultos empadroados    4,19
actividade 1/2 día adultos non empadroados 6,29
actividade 1 día adultos empadroados       8,38
actividade 1 día adultos non empadroados 12,57
actividade por hora adultos empadroados   2,10
actividade por hora adultos non empadroados 3,14
4 USO INSTALACIÓNS XIMNASIO MUNICIPAL
cota mensual empadroados                     12,57
cota mensual non empadroados               18,86

A diferenza de cotas entre empadroados e non empadroados xustificase pola existencia de unha subvención municipal aos empadroados.

As tarifas actualizaranse anualmente conforme ao IPC, os prezos incrementados no IPC anual, redondearase ao segundo decimal, tal como establece a lei do euro.

 

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LIMPEZA E ORNATO DAS VÍAS E ESPAZOS PÚBLICO E MOBILIARIO URBANO

Artigo 18.- Establecese o seguinte cadro de sancións:
a) FALTAS LEVES: Apercibimento e multas de 52,38 € a 104,75 €.
b) FALTAS GRAVES: multas de 104,76 € a 523,77 €

 

 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA Y VISITA AL CASTILLO DE PAMBRE

 

ARTÍCULO 1. Objeto  Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 41 a 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,e en aplicación da,cláusula primera do convenio de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia, y el Ayuntamiento de Palas de Rei y la Entidad Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres para la apertura y visitas públicas al Castelo de Pambre, firmado el día 5 de agosto de 2016, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, establece el presente precio público por la entrada y visita al Castillo de Pambre.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible  El hecho imponible está constituido por la entrada y visita al recinto del Castillo de Pambre pudiéndose incluir con carácter opcional, los servicios de visita didáctica.

ARTÍCULO 3. Obligados al Pago  Están obligados al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza, todas aquellas personas físicas que soliciten acceder al Castillo de Pambre, excepto todos los lunes de cada mes que por aplicación de lo dispuesto en el art. 13.2 de la Ley 16/1985 se permitirá la visita al Castillo de Pambre en condiciones de gratuidad para todas las personas.

ARTÍCULO 4. Cuantía El importe de los precios públicos serán los siguientes:   8 Núm. 010 – Viernes, 13 de enero de 2017 B.O.P de Lugo  CONCEPTO IMPORTE Entrada Individual, por persona 3,00 € Entrada de Grupo ( Mas de 25 personas) 1,50 €/persona Entrada de Grupo (Mas de 50 personas 1,00 €/persona Niños menores de 10 años 0,00 €/persona Investigadores y docentes 0,00 €/persona

ARTÍCULO 5. Obligación y Forma de Pago  La obligación de pagar el precio público nace desde el momento en que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad.  El pago del precio público se hará efectivo en metálico en el momento del acceso al Castillo de Pambre de la persona obligada al pago, a quien se entregará un recibo numerado y sellado.

ARTÍCULO 6. Infracciones y Sanciones Las deudas por los precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio y de conformidad con la normativa de recaudación que sea de aplicación.

ARTÍCULO 7. Legislación Aplicable  En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN FINAL  La presente Ordenanza, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2016 , entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y permaneciendo en vigor hasta que se acue

 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 34, REGULADORA DO IMPOSTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.(Publicado en BOPLugo,núm.079 de venres,9 de abril de 2021)

Artigo 1.Fundamento e natureza

O imposto sobre actividades económicas ao que se refire o artigo 60.1.b) da Lei 39/88, do 28 de decembro,

reguladora das facendas locais, esixirase segundo o previsto nesta e nas demais normas legais ou

regulamentarias que a complementen ou desenvolvan; e, no referente ás habilitacións contidas na referida Lei,

de acordo co disposto na presente ordenanza.

Artigo 2. Exencións

1.-Están exentos do imposto os suxeitos pasivos previstos no artigo 83.1 da Lei 39/88, do 28 de decembro,

reguladora das facendas locais.

2.-As exencións especificadas nas letras b), e) e f) do devandito artigo 83.1, terán carácter rogado e

concederanse, cando proceda, a instancia de parte.

Artigo 3. Bonificacións

Os suxeitos pasivos terán dereito ás bonificacións previstas no artigo 88.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,

do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

En particular, establécese unha bonificación da cota correspondente para os suxeitos pasivos que tributen por

cota municipal e que desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade

municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración, regulada no

artigo 88.2 letra e) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da

Lei Reguladora das Facendas Locais. Esta medida será de aplicación unicamente a aqueles supostos de

implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como a aqueles outros que consistan nunha

ampliación das instalacións sempre e cando implique creación de emprego. As porcentaxes de bonificacións son

as seguintes:

- Dun 95% pola creación de máis de 20 postos de traballo.

- Dun 75% pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo.

- Dun 50% pola creación de ata 10 postos de traballo.

As anteriores bonificacións manteranse durante tres exercicios orzamentarios e se concederán a petición do

interesado, unha vez acredite que se cumpran as condicións requiridas para ser beneficiario das mesmas. As

devanditas bonificacións quedarán sen efecto de non cumprirse as condicións por razón das cales se concederon

as mesmas.

Considerarase que existen circunstancias de especial interese ou utilidade municipal por concorrer

circunstancias de fomento de emprego cando se creen novos postos de traballo.

Os beneficiarios deberán solicitar a bonificación presentando as altas na Seguridade Social e contratos de

traballo dos novos empregados/as, así como canta documentación lle poida ser requirida polo concello de Palas

de Rei de cara a comprobación do mantemento das circunstancias que se tiveron en conta para a concesión da

respectiva bonificación.

Para poder gozar da bonificación prevista neste apartado, o suxeito pasivo beneficiario deberá estar ao corrente

no pagamento das súas débedas coa Facenda Estatal, Autonómica e local así como nas cotas correspondentes á

Seguridade Social.

Corresponde ao pleno do concello a declaración de especial interese ou utilidade municipal por concorrer

circunstancias de fomento de emprego así como o outorgamento das ditas bonificacións, debendo contar co

voto favorable da maioría simple dos seus membros.

As bonificacións establecidas neste artigo non serán compatibles entre si nin acumulables.

Artigo 4. Coeficiente de ponderación

Sobre as cotas municipais, provinciais ou nacionais fixadas nas tarifas do imposto aplicarse, en todo caso, un

coeficiente de ponderación, determinado en función do importe neto da cifra de negocios do suxeito pasivo.

O dito coeficiente determinarse de acordo co seguinte cadro:

Importe neto da cifra de negocios (euros) Coeficiente

Desde 1.000.000,00 ata 5.000.000,00 1,29

Desde 5.000.000,00 ata 10.000.000,00 1,30

Desde 10.000.000,00 ata 50.000.000,00 1,32

Desde 50.000.000,00 ata 100.000.000,001,33

Máis de 100.000.000,00 1,35

Sen cifra neta de negocio 1,31

Para os efectos da aplicación do coeficiente a que se refire este artigo, o importe neto da cifra de negocios do

suxeito pasivo será o correspondente ó conxunto de actividades económicas exercidas por este e se determinará

de acordo co previsto no parágrafo c), do apartado 1, do artigo 83 da Lei 39/1988, do 28 de decembro,

reguladora das facendas locais.

Artigo 5. Infraccións e sancións

En todo o relativo a infraccións tributarias e ás súas cualificacións, así como ás sancións que correspondan,

estarase ó disposto na Lei xeral tributaria e nas disposicións que a complementan e desenvolven.

Disposicións adicionais

1.-No non previsto nesta ordenanza, estarase ao disposto na Lei 230/63, xeral tributaria; Lei 39/88, reguladora

das facendas locais e demais disposicións complementarias e de desenvolvemento.

2.-As modificacións producidas polas Leis de orzamentos xerais do Estado ou calquera outra norma de rango

legal que afecten a calquera elemento do presente imposto serán de aplicación automática dentro do ámbito

desta ordenanza.

 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DA ESCOLA INFANTIL NO
CONCELLO DE PALAS DE REI.(publicado no BOP Lugo, Núm.081 de luns,12 de abril de 2021)
Exposición de Motivos.
Do artigo 19 da orde da Consellería de Traballo e Benestar de data 30 de decembro de 2010, derradeira das que
anualmente se aproban con obxeto de regular as bases que rexerán o procedemento de concesión das axudas
para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes das Corporacións Locais resulta que, sen prexuizo da
autonomía municipal, as corporacións locais que sexan benefíciarias destas axudas deben asumir a obriga de
establecer como prezos máximo a aboar polos/as usuarios/as das Escolas infantís 0-3, as contías máximas
reguladas no Decreto 70/2002, do 28 de Febreiro, ou norma que o substitúa. Con data 25 de xaneiro de 2012
publícase no DOGA nº17 o Decreto 49/2012, de 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das
escolas infantís 0-3 dependentes da Xunta de Galicia, que deroga expresamente o anterior Decreto 70/2002, do
28 de febreiro. Conforme o anterior, procede a aprobación da presente Ordenanza tendo en conta que ó longo
da súa vixencia e polo anteriormente reflictido, sufrirá as vicisitudes do Decreto 49/2012, de 19 de xaneiro, sen
prexuizo das potestades das Entidades Locais en orde á modificación e mesmo derogación das súas ordenanzas
fiscais, e mesmo servirá como norma que complemente e axude á resolver ás dúbidas que presente a aplicación
da presente Ordenanza.
Artigo 1.- Fundamento e natureza.
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 de la Lei 7/1985,
de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais, este Concello establece a Taxa de Escola Infantil Municipal, que se terá que rexer pola presente
Ordenanza Fiscal, sendo que as súas normas atenden ó previsto no artigo 57 do devandito Texto Refundido.
Artigo 2.- Feito impoñible.
Constitúe o feito impoñible da taxa a asistencia dos usuarios e, no seu caso, a prestación dos servizos
complementarios que se presten na escola infantil deste Concello.
Artigo 3.- Suxeito pasivos.
Serán suxeitos pasivos contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas, así como as entidades a que se refire o
artigo 35 da Lei Xeral Tributarias, que soliciten os servicios para as persoas beneficiarias dos mesmos e en
calquera caso os/as pais/nais dos nenos e nenas en situación da alta na Escola Infantil Municipal de Palas de Rei
e, no seu defecto, os/as familiares ou titores/as legais a quen corresponda o exercicio da patria potestade.
Artigo 4.- Responsables.
1.- Responderán solidariamente das obrigas tributarias tódalas persoas que sexan causantes dunha infracción
tributaria ou que colabores na súa comisión.
2.- A responsabilidade esixirase, en todo caso, nos termos e de acordo co procedemento previsto na Lei xeral
tributaria.
Artigo 5.- Cota tributaria.
1.- Tarifas.
Para a determinación das tarifas terase en conta o indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM),
segundo o disposto polo artigo 2.3 do Real Decreto Lei 3/2004, do 25 de xuño, para a racionalización da
regulación do salario mínimo interprofesional e para o incremento da súa contía, ou indicador que legalmente o
substitúa, quedando establecidas do seguinte xeito en computo mensual e segundo os tramos de renda per
cápita da unidade familiar:
a) Rendas inferiores ao trinta por cento do IPREM.
Prezo da praza: con servizo de comedor 0,00 €; sen servizo de comedor 0,00 €.
b) Rendas comprendidas entre o 30 e inferiores ao 50 por cento do IPREM.
Prezo da praza: con servizo de comedor 16,91 €; sen servizo de comedor 0,00 €.
c) Rendas comprendidas entre o 50 e inferiores ao 75 por cento do IPREM.
Prezo da praza: con servizo de comedor 50,74 €; sen servizo de comedor 33,83 €.
d) Rendas comprendidas entre o 75 e inferiores ao 100 por centro do IPREM.
Prezo da praza: con servizo de comedor 93,28 €; sen servizo de comedor 67,65 €.
e) Rendas comprendidas entre o 100 e inferiores ao 125 por cento do IPREM.
Prezo da praza: con servizo de comedor 144,53 €; sen servizo de comedor 108,65 €.
f) Rendas comprendidas entre o 125 e inferiores ao 150 por centro do IPREM.
Prezo da praza: con servizo de comedor 180,41 €; sen servizo de comedor 129,16 €.
g) Rendas comprendidas entre o 150 e o 200 por centro do IPREM.
Prezo da praza: con servizo de comedor 203,99 €; sen servizo de comedor 142,49 €.
h) Rendas superiores ao 200 por centro do IPREM.
Prezo da praza: con servizo de comedor 235,77 €; sen servizo de comedor 164,01 €.
A CONTÍA DO IPREM SERÁ A ESTABLECIDA ANUALMENTE.
Cando o alumno ou alumna teña solicitada e concedida unha praza en réxime de media xornada, o prezo da
atención educativa reducirase no cincuenta por centro do prezo que lle corresponda aboar de acordo coa renda
per cápita da unidade familiar.
En canto o servizo de comedor, o prezo deste servizo fíxase en 71,76 € mensuais. Segundo a renda per cápita
mensual da unidade familiar, sobre este prezo aplicaranse as reducións especificadas anteriormente. No caso de
nenos que non empreguen habitualmente o servizo e que excepcionalmente e por motivos xustificados desexen
empregalo algún día solto, o importe da taxa será de 4,10 € por día. O prezo de comedor por días soltos non
estará suxeito a ningunha redución.
Con carácter excepcional os/as usuarios/as poderán ampliar a súa xornada de atención educativa mediante a
solicitude de horas extraordinaria sempre que acrediten a súa necesidade. O prezo mensual de ca hora en que
se incremente o horario de atención educativa adxudicado ao usuario/a será de 20,50 €. O prezo da hora
extraordinaria non estará suxeito a ningunha redución.
As tarifas de horario ampliado serán aplicables nos suposto en que o centro teña establecido o servizos.
AS TARIFAS DE COMEDOR, TRANSPORTE E AMPLIACIÓN DE HORARIOS DEVENGARANSE CANDO TALES SERVIZOS
SEXAN EFECTIVAMENTE PRESTADOS POLA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.
2.- Horarios de servizo
Os horarios do servizo da Escola Infantil serán os establecidos no regulamento do centro.
3.- Renda per cáptia
A renda per cápita mensual da unidade familiar computarase segundo as seguintes regras:
a) Entenderase por unidade familiar a formada polos cónxuxes non separados legalmente e:
I. Os/as fillos/as menores, con excepción dos que, con consentimento dos/as pais/nais, vivan
independentes destes/as.
II. Os/as fillos/as maiores de idades incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade e prorrogada
ou rehabilitada.
III. Os/as fillos/as maiores de dezaoito anos discapacitados cun grao de discapacidade superior ao 33 por
cento.
A determinación dos membros da unidade familiar realizarase atendendo á situación existente no 31 de
decembro do ano a que se refiran os datos económicos a que se refiren as seguintes regras.
b) Tomarase o importe dos ingresos totais da unidade familiar, que será o resultado da agregación das rendas
do exercicio anterior a aquel en que dea comezo o curso escolar, no cal se pretenda que produza efectos, de
cada un dos membros da unidade familiar, calculadas por agregación da base impoñible xeral coa base
impoñible de aforro, calculadas segundo os criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das
persoas físicas.
O importe dos ingresos totais da unidade familiar será acreditado, mediante a presentación das copias
certificadas pola Administración tributaria das declaracións do IRPF ou a certificación de ingresos das persoas
que non presentasen as declaracións do IRPF.
A documentación anterior poderá ser substituída pola correspondente autorización á Administración con
competencia en materia de escolas infantís 0-3 para obter os datos necesarios para determinar os ingresos totais
para estes efectos a través das correspondente administracións tributarias.
c) O importe anterior dividirase polo número de membros computables da unidade familiar. No caso de familiar
monoparentais, incrementarase nun 0,8 o número real de membros que compoñen a unidade familar.
Entenderase por familia monoparental a unidade familiar a que se refire a letra a) cando formase parte dela un
único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa con que manteña unha relación análoga á
conxugal e sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contribúa economicamente ao seu sutento.
d) A renda per cápita mensual será o resultado de dividir o importe anterior por doce.
Os datos fiscais aplicables serán o resultantes da derradeira declaración do IRPF presentada que ven a ser no
primeiro semestre, a do exercicio anterior e no segundo, a do sercizo vixente, actualizandose deste xeito,
semestralmente.
Artigo 6.- Beneficios fiscais.
a) Exencións.
Estarán exentos do pago da cota tarifada aqueles contribuíntes con rendas inferiores ao trinta por cento do
IPREM.
No suposto de rendas comprendidas entre o 30 e inferiores ao 50 por centro do IPREM, a exención somentes
alcanzará á prestación por asistencia.
b) Bonificacións.
a) Nenos/as pertencentes a familias numerosas, desconto dun 20 por cen.
b) Nenos/as pertencentes a familias monoparentais, desconto dun 20 por cen.
c) Cando o neno ou nena para o que se solicita praza ocupa o segundo lugar ou sucesivo no número de orde
dos fillos/as que compoñen a unidade familiar, bonificación do 100 por cen.
Entenderase por familia numerosa aquela que reúna as condicións que determina a Lei 40/2003, do 18 de
novembro, de protección ás familias numerosas.
Para a aplicación dos descontos teranse en conta as circunstancias concorrentes no momento de presentación da
solicitude de praza na escola infantil 0-3, que deberán ser previamente xustificadas documentalmente de non
coincidir coas circunstancias na data da devengación da declaración do IRPF.
Cando por circunstancias sobrevidas (solicitude fóra de prazo, traslado de residencia, etc.) o/a neno/a ingrese
no centro con posterioridade ao día 15 do mes, a cota que corresponda pagar polo dito mes terá un desconto do
50 por cen.
Artigo 7.- Devengo e obriga de pagamento.
As taxas devénganse e nace a obriga de contribuir dende o momento no que se inicie a prestación do servicio de
escola infantil.
Establecido e en funcionamento o servicio, as cotas aboaranse polos suxeitos pasivos no dez primeiros días
naturais de cada mes e serán irreductibles.
Nos casos en que o ingreso no centro se produza con posterioridade ao día primeiro do mes, a cota
correspondente ao dito mes ingresarase nos dez día naturais seguintes á data de ingreso.
No caso de utilizar o servicio de comedor por días soltos, realizarase o pagamento deste servizo xunto coa cota
do mes seguinte.
Salvo o diposto no artigo 5 deste decreto, a falta de asistencia da nena ou do neno ao centro non supón
reducción nin exención da cota mentres non se formalice a baixa correspondente.
A falta de pagamento de dúas mensualidades consecutivas ou tres alternas, sen prexuízo da súa esixencia polo
procedemento administrativo de constrinximento, orixinará a perda do dereito á praza.
Non se aboará a cota do mes de vacacións correspondente ó verán.
Non será de aplicación esta exención ás vacacións distintas ás estivais.
Se con carácter excepcional o centro estivese pechado durante un período superior a 15 días consecutivos non
se aboará a cota correspondente a dito período.
O suxeito pasivo poderá solicita-la domiciliación do pago da taxa e nestes casos ordenarase o cargo en conta
bancaria a partir do quinto día do correspondente mes.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA
Cando se produzan situacións catastróficas ou infortunios públicos, previo recoñecemento da situación de
emerxencia polo Pleno, os afectados quedarán exentos do pago da taxa no período ou períodos de cobranza
correspondentes en tanto perdure a situación de emerxencia.
O alcalde será competente para establecer o procedemento abreviado, prazos de solicitude e resolución dos
expedientes.
Cando existiran concesións ou contratos de servizo, comunicarase ás empresas adxudicatarias para que non
efectúen as facturacións, asumindo o pago o concello en concepto de subvención co obxecto de garantir o
equilibrio económico da prestación
DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza reguladora da taxa pola prestación do servicio de escola infantil infantil aprobada polo
Pleno do Concello na sesión do día 29 de marzo de 2012 derroga a aprobada con ata 27 de xullo de 2005 e
entrará en vigor a partir do día seguinte ó da modificación ou derrogación.”
Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo
ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co
disposto na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa, no prazo de 2
meses, contados dende a data de publicación, sen prexuízo do exercicio de calquera outro recurso que estime
oportuno.
la liberacin de empuje? 21 victorias, sesenta y siete podios, 6 Copa entorno de globos de cristal, una cantidad de documentos de victorias de descenso de Kitzbhel: el no perder de notable rcord alcanzado por Didier Cuche demuestra su lucha intensamente fsica con el tiempo. Corum Carismtica fabricante embajador Didier Cuche el ganador de esqu que ahora se ha retirado de los competidores presentes rplica de reloj toda una nueva seoras que lleva su efigie. Se tomar su lugar junto con el de los hombres que prevalecen diseo en su mini-coleccin. Comando, la concentracin, replicas relojes el rendimiento general, la bsqueda de la perfeccin y de una sin lugar a dudas la identificacin de Suiza son algunos de los valores compartidos afianzar la colaboracin entre Didier Cuche y Corum. Aunque la leyenda de esqu se retir formalmente en el circuito de la competitividad "White Circo" en la conclusin del ao 2011-2012, rplica de relojes rolex su cooperacin junto con el nombre de marca de La Chaux-de-Fonds procede y es tambin, sin duda, mucho ms dinmico que antes. Sea testigo de la nueva Copa Almirante cuarenta y cuatro Chrono Centro Didier Cuche para las seoras que ahora enriquece el mini-coleccin que lleva la efigie del deportista una lnea que Actualmente contiene el modelo de los hombres que llega mediante el uso de una seleccin de dos esferas distintas. Resistente al agua a 100 metros de relojes, rplicas de los hombres se emiten en el interior de una pieza 100 edicin limitada Corum Qu complicacin relojera mucho mejor podra pagar tributo a 1 de los ms grandes esquiadores de todos los tiempos de legendario crongrafo de la Copa Almirante de Corum con su situacin de doce caras? 21 victorias, 67 podios, 6 Planeta Copa globos de cristal, replicas de relojes un nmero de documento de victorias de descenso de Kitzbhel: el sorprendente informe del monitor alcanzado por Didier Cuche demuestra su pelea fsica real intensamente con el tiempo. Esta vocacin, este raro llamando a sobresalir, replicas de relojes combinado con el sentido infalible de respeto veraz participar y sentida profundamente por su compaero oponentes, lo impulsaron a la fila de Suiza con el Ao en 2011 y el suizo Deportista en los 12 meses en 2009 y 2011. La lnea gris plateado se cubre mediante el uso de una transferencia de tono sobre tono que representa a la estilizada encuentro de Didier Cuche.